ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОСКЕПТИЦИЗМЪТ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРЕПЪНИКАМЪК И НА ИЗТОК И НА ЗАПАД Печат
Автор Експерт   
Вторник, 01 Януари 2002 03:00
Един от песимистичните варианти за приемане на Полша в ЕС, съгласно някои полски анализатори изглежда така: През 2002 год. Полша приключва преговорите с ЕС, но привържениците на евроинтеграцията не са в състояние да внушат на населението своята визия за Полша като част от европейската общност. Затова използват най-вече аргумента за "златния дъжд", който ще се излее от европейските казани, който обаче след вътрешнитге реформи и новите насоки от Брюксел за преговорите по разширяването става все по-оскъден от очакваното.
продължава>
 
ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Печат
Автор Том Ети   
Неделя, 01 Юли 2001 03:00
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - БЪЛГАРИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО
продължава>
 
МАКPОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ Печат
Автор Ганчо Ганчев   
Петък, 01 Юни 2001 03:00
 МАКPОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ - Ганчо Ганчев - втора глава от "МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - 2000" - екип независими изследователи- ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ БРОЙ 4 на "ЕКСПЕРТ"
продължава>
 
БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС НЕ Е ПОДГОТВЕН ЗА ВЛИЗАНЕ В ЕС Печат
Автор Георги Колев   
Вторник, 01 Май 2001 13:02
Преди известно време еврокомисар, гостуващ в България, възкликна в разговор с българските си партньори: "Не дай си боже още сега да влезете в общността, та Вие не знаете, какво Ви чака..."
продължава>
 
СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ Печат
Автор Д-р Васкен Кантарджиев   
Вторник, 01 Май 2001 13:00
Авторът предлага на вниманието на читателите основите на стратегическото управление от една страна поради убеждението си, че те са най-важната предпоставка за всеки ръководител, който иска да води предприятието си или организацията си към успех. От друга страна авторът счита, че с тази брошура ще се попълни една празнина в мисленето на преобладаващата част от ръководителите на предприятия и организации у нас, които все още разчитат само на своя усет, без да се базират на подплътената с анализи и стратегии далновидност, която единствено може да обезпечи успеха на ръководените от тях предприятия и организации.
продължава>
 
ЧEШКИЯТ БИЗНЕС, БЪЛГАРИЯ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА. ПРЕДИМСТВА И СЛАБОСТИ В ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИЯ ПЕРИОД Печат
Автор Огнян Гърков   
Неделя, 01 Април 2001 03:07
Разширяването на Европейския съюз на изток представлява цяла скaла от предизвикателства пред всеки стопански субект в страните-кандидатки. У нас на тази тема даже не се дискутира. За българския бизнес ще е полезен още отсега всякакъв предхождащ опит от централно- и източноевропейския регион.
продължава>
 
В ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРАЦИЯ Е НЕОБХОДИМА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ Печат
Автор Administrator   
Неделя, 01 Април 2001 03:06
Засилващият се процес на интеграция на нашата страна с европейските структури ни приобщава към една глобализираща се, висококонкурентна социално-икономическа и обществено-политическа система.
продължава>
 
БДЖ Печат
Автор Д-р Васкен Кантарджиев   
Неделя, 01 Април 2001 03:05
Минималното условие за функционирането на една система, обозначена като пазарна икономика, е наличието на преобладаващо множество производствени и търговски предприятия, а така също и на стопански структури, които имат възможност да запазят пълна независимост относно своята предприемаческа дейност и икономическите решения които вземат. Способността да се решава независимо се обезпечава главно от финансовата сила на споменатите единици, а това означава, че вземането на независими решения е условие за оцеляване във високо конкурентна среда, каквато есистемата, обозначена като пазарна икономика. По своята същност финансовата стабилност е възможност, която притежават "пазарните" стопански единици, да инвестират за да повишат конкурентноспособността на собствения продукт, съответно услуга.
продължава>
 
ИКОНОМИКАТА ПО ТРУДНИЯ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА Печат
Автор Генчо Костадинов   
Неделя, 01 Април 2001 03:04
Консенсусът за по-скорошното влизане на България в Европейския съюз е вече безспорен. Това личи дори от предизборните програми и намерения на всички сериозни политически сили. Не се оспорва и от експерти и специалисти. Но заедно с това не бива да се смесва желаното с възможното. Точно този е акцентът в новия труд на Икономическия институт на БАН "Икономиката на България и ЕС", разработен под редакцията на проф. Иван Ангелов.
продължава>
 
МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС Печат
Автор Ирина Бокова   
Неделя, 01 Април 2001 03:03
От настоящия брой започваме публикуването на горното изследване на група независими изследователи с незначителни съкращения: Въведение от Ирина Бокова и Глава 1. Европейски стандарти в българския политически живот от Антоний Тодоров Андрей Иванов. В следващия брой очаквайте Глава 2. Макроикономически проблеми от Ганчо Ганчев. В изследването не само се фиксира реалното състояние на България, но се правят и препоръки за подобряване на състоянието в страната. България се намира в ситуация, в която еуфорията и политическите декларации следва да бъдат заменени от трезв, ясен и задълбочен анализ на последващите стъпки и политики, и най-вече на приоритетите и целите - средносрочни и дълосрочни, които България трябва да си постави и които трябва в най-висша степен да бъдат приоритети национални, консенсусни и реалистични. Проблемът с европейските стандарти в българския политически живот е проблем за сравнението между политическата практика в България и практиката в страните на ЕС. От една страна въпросът е, доколко можем адекватно да опишем в един общ политически модел ЕС, въпреки различията между страните-членки. От друга страна въпросът е, по какъв начин демокрацията от западен тип може успешно да се вкорени в българската общесвена действителност.
продължава>
 
МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ "АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"... Печат
Автор Акад. Васил Сгурев   
Неделя, 01 Април 2001 03:02
 МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ "АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"- ВЪЗМОЖНА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ИНТЕГРАЦИЯ
Международната конференция "Автоматика и информатика" проведена в гр.София от 31 май до 2 юни, организирана от Съюза по автоматика и информатика /САИ/ към Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/ в България и спонсорирана от Европейската комисия е един от първите опити за целенасочено съвместно разглеждане от единна гледна точка на автоматиката и ИТ. Това е една от причините тази конференция да получи такава значителна подкрепа от авторитетни международни и национални организации и преди всичко от Европейската комисия към ЕС.
продължава>
 
ЗАКЛЮТЕЛЕН ДОКУМЕНТ НА КРЪГЛАТА МАСА НА ПЕС Печат
Автор Експерт   
Неделя, 01 Април 2001 03:00

"ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА: СИГУРНОСТ И СТАБИЛНОСТ В ЮГОИЗНОЧНА ЕВРОПА", СОФИЯ 18-19 МАЙ 2001 Г.

продължава>
 
"БЛЯН ПО ЕВРОПА ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ" Печат
Автор Антоний Тодоров   
Четвъртък, 01 Март 2001 03:03
Наред с множеството квалификации преходът в България, а и в другите източноевропейски страни, се описва като „завръщане в Европа". Това достатъчно разпространено убеждение съдържа поне няколко пласта. На първо място е убеждението, че Европа сама по себе си е нещо като общ дом, където всеки „блуден син" може да се завърне. На второ място Европа винаги остава идентична на себе си - тя си е същата, само напусналите я променят своето отношение към нея, когато се завръщат. И на трето място, че България е напуснала този общ дом по времето на комунизма и сега се завръща отново в него, за да намери сигурност, спокойствие и закрила. Наред с другото, това убеждение означава, че Европа е винаги склонна да приеме блудните синове, без да иска нищо друго от тях, освен признаване на грешките.
продължава>
 
ЗАДЪЛБОЧАВАТ СЕ АРГУМЕНТИТЕ ПРОТИВ БЪРЗО РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕС Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 01 Март 2001 03:02
Независимо от крайните решения от срещата на върха в Стокхолм, ЕС продължава да бъде арена на много противоречиви оценки. Някои от тях се задълбочават в тенденции, които могат да се отразят на по-нататъшната политика и разширяването, поради което представляват определен интерес. За да се разкрият различията обаче, те трябва да бъзат проследени поне година назад.
продължава>
 
ПРИОРИТЕТНОСТ НА ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С КОНКРЕТНИ ДАДЕНОСТИ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ... Печат
Автор Д-р Васкен Кантарджиев   
Четвъртък, 01 Март 2001 03:00
 ПРИОРИТЕТНОСТ НА ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С КОНКРЕТНИ ДАДЕНОСТИ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Реализацията на националната транспортна доктрина изисква управленски решения по най-приоритетните проблеми, свързани първо с вътрешната, нетрансгранична транспортна инфраструктура, и второ, с очертаните вече симптоми на реалната експлоатация във всички видове транспорт.
Приоритетните проблеми на вътрешната транспортна инфраструктура се установяват и при най-елементарен преглед на нейното статукво, но ако се подберат точните за целта характеристики. Тогава се установява следното по видове транспорт / за железопътния транспорт тази проблематика вече е установена, аргументирана и публикувана/.
продължава>
 
НАЙ-НОВИТЕ И НАЙ-ДОБРИТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ФИЛМИ ОТ 18 ДЪРЖАВИ... Печат
Автор Симеон Николов   
Четвъртък, 01 Февруари 2001 03:03
 НАЙ-НОВИТЕ И НАЙ-ДОБРИТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ФИЛМИ ОТ 18 ДЪРЖАВИ СЕ СЪСТЕЗАВАТ НА ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ В СОФИЯ

В тежките години на преход, когато институти свиваха своите бюджети, когато спираха абонаментите на световно известни научни издания, когато не достигаха пари за компютри, една утвърдена с годините инициатива представяше най-новите и най-добри научно-технически филми от цял свят, и ги предоставяше на специалистите от цялата страна, а общопопулярните - на цялата общественост. Тази инициатива е Международният фестивал на научно-техническите филми, организиран всяка втора година от Федерацията на научно-техническите съюзи, пет отраслови министерства и 3 университета.
продължава>
 
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - КРИТЕРИЙ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО Печат
Автор доц. д-р Горан Банков   
Четвъртък, 01 Февруари 2001 03:02
Стартирането на преговорите за членство в ЕС и отпадането на визовите ограничения беше изключителен жест към усилята на България и нейните граждани през последните десет години. Никога досега ние не сме имали подобен исторически шанс да заемем своето място в семейството на европейските народи. Бездействието и непровежданите реформи доведоха страната до банкрут в началото на 1997 година, който беше спрян с въвеждането на валутен борд.
продължава>
 
ШВЕДСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПО СРЕДАТА НА ПЪТЯ. Печат
Автор Стен Аск   
Четвъртък, 01 Февруари 2001 03:00
ОСНОВНОТО ОТ СРЕЩАТА НА ВЪРХА В СТОКХОЛМ ПРЕЗ МАРТ 2001 Г.
Изказване на негово превъзходителство Стен Аск - посланик на кралство Швеция в България пред БИБА
продължава>
 
БЪДЕЩЕТО НА ЕС В НОВАТА СВЕТОВНА ПОЛИТИКА Печат
Автор Дирк Меснер   
Понеделник, 01 Януари 2001 13:05
Бъдещето на европейската външна политика следва да се разглежда на фона на три основни тенденции в глобален мащаб:
продължава>
 
ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ КАТО ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНТЕГРАЦИОНЕН ПРОЦЕС Печат
Автор Урзула Зайлер-Албринг   
Понеделник, 01 Януари 2001 13:04
Доклад на посланика на Федерална република Германия госпожа Урзула Зайлер-Албринг пред Българското дипломатическо дружество.
продължава>
 
ИМА ЛИ БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ, СВЪРЗАНА С РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС? Печат
Автор Д-р Веселин Стоянов   
Понеделник, 01 Януари 2001 13:03
Процесът на разширяване на ЕС ще донесе на гражданите на приемащите и приеманите държави съществени промени в живота и това предизвиква у мнозина от тях безпокойство. То често прераства в открито изразено нежелание на отделни партии, профсъюзи и граждани на приемащите страни, според които разширяването ще донесе на западноевропейците единствено негативи: увеличаване на безработицата, престъпността и свързаните с тях огрицателни промени в живота на отделния човек и обществото. Техните страхове имат своето основание, като се имат предвид някои явления в страните-кандидатки: високият процент незаета работна ръка, вземащата застрашителни размери организирана престъпност, желанието за измъкване от блатото на немотията и несигурността чрез ползуване наготово на благата, на които се радват западноевропейските граждани.
продължава>
 
НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Печат
Автор Д-р Васкен Кантарджиев   
Понеделник, 01 Януари 2001 13:02

Няма разработена национална политика и стратегия за развитие и подобрения, обхващаща всички видове транспорт. Пълно несъответствие между отворената икономика на Република България и липсата на адекватни възможности за алтернативен, свободен (относно вида на транспорта), бърз и ефективен достъп до националните транспортни мрежи на съседните страни, както и липса на съвременно национално летище. Приоритетност на проекти и мероприятия за първия петгодишен период от реализацията на националната транспортна доктрина.

 

продължава>
 
СПОГОДБИ ЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ДРУГИ ДЪРЖАВИ Печат
Автор Симеон Николов   
Понеделник, 01 Януари 2001 13:00
Прегледът на спогодбите за научно-техническо сътрудничество през последните 20 години дава основание за някои изводи относно водената политика в тази област. В повечето случаи става дума не за отделни спогодби за научно-техническо сътрудничество, а за такова за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество между правителствата на Р България и съответните други страни.
продължава>
 
«НачалоПредишна123456СледващаКрай»

Страница 6 от 6