Декларация на лидерите на Г-20 от Ню Делхи Печат
Автор Експерт   
Неделя, 10 Септември 2023 12:42

Декларация на лидерите на Г-20 от Ню Делхи

Ню Делхи, Индия, 9-10 септември 2023 г


Съдържание

ПРЕАМБЮЛ 1

ЗА ПЛАНЕТАТА, ХОРАТА, МИРА И ПРОСПЕРИТЕТА…………………………….....................................2

СИЛЕН, УСТОЙЧИВ, БАЛАНСИРАН И ВКЛЮЧВАЩ РАСТЕЖ…………………..................................3

ГЛОБАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИТУАЦИЯ 3 ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ ЗА РАСТЕЖ………… 4

ПОДГОТОВКА ЗА БЪДЕЩЕТО ………………………………………………………….....................................5

ПОВИШАВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО ВКЛЮЧВАНЕ ……………………………….....................................6

БОРБА С КОРУПЦИЯТА…………………………………………………………………....................................... 6

Б. УСКОРЯВАНЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ (ЦУР)...................... 7

ПОВТОРЕН АНГАЖИМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦУР…………………………….................................... 7

ЕЛИМИНИРАНЕ НА ГЛАДА И НЕДРАЖДАНЕТО…………………………………..................................... 8

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ХРАНИТЕЛНАТА И ЕНЕРГИЙНАТА НЕСИГУРНОСТ 8

УКРЕПВАНЕ НА ГЛОБАЛНОТО ЗДРАВЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИН ЗДРАВЕН ПОДХОД……………… 8

СЪТРУДНИЧЕСТВО ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ……………………………................................10

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ………………………………................................10

КУЛТУРАТА КАТО ТРАНСФОРМИРАЩ ДВИГАТЕЛ НА ЦУР ……………………................................11

В. ПАКТ ЗА ЗЕЛЕНО РАЗВИТИЕ ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ ……………………….............................11

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ РИСКОВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ПЪТИЩАТА НА ПРЕХОД …12

ИНТЕГРИРАНЕ НА НАЧИНА НА ЖИВОТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ (LIFE)…. 12 ПРОЕКТИРАНЕ НА СВЯТ НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА... 13

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧИСТИ, УСТОЙЧИВИ, СПРАВЕДЛИВИ, ДОСТЪПНИ И ВКЛЮЧВАЩИ ЕНЕРГИЙНИ ПРЕХОДИ …………………………………..13

ПОСТИГАНЕ НА КЛИМАТА И УСТОЙЧИВОТО ФИНАНСИРАНЕ ……………....................................15

ОПАЗВАНЕ, ЗАЩИТА, УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ.. 17

ИЗПОЛЗВАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА БАЗИРАНАТА В ОКЕАН ИКОНОМИКА……................................. 17

КРАЙ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ПЛАСТМАСА ……………………………………........................................18

ФИНАНСИРАНЕ НА БЪДЕЩИТЕ ГРАДОВЕ……………………………………….. .....................................18

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВА ИНФРАСТРУКТУРА…18

Г. МНОГОСТРАННИ ИНСТИТУЦИИ ЗА 21-ВИ ВЕК ……………………………….....................................19

СЪЖИВЯВАНЕ НА МНОГОСТРАННОСТТА ………………………………………........................................19

РЕФОРМИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ……. ................................19

УПРАВЛЕНИЕ НА УЯЗВИМОСТИ В ГЛОБАЛНИЯ ДЪЛГ…………………………................................... 21

Д. ТЕХНОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЦИФРОВА ОБЩЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА …………22

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦИФРОВА ОБЩЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА……………................................. 22

ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ, УСТОЙЧИВОСТ И ДОВЕРИЕ В ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА... 22

КРИПТО-АКТИВИ: ПОЛИТИКА И РЕГУЛАЦИЯ …………………………………….....................................23

ЦИФРОВА ВАЛУТА НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА …………………………………........................................23

НАСЪРЧАВАНЕ НА ЦИФРОВИ ЕКОСИСТЕМИ …………………………………….......................................23

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ (ИИ) ОТГОВОРНО ЗА ДОБРОТО И ЗА ВСИЧКИ ……24

Е. МЕЖДУНАРОДНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ………………………………………......................................24

Ж. РАВЕНСТВО НА ПОЛОВЕТЕ И ОВЛАСТЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ЖЕНИ И МОМИЧЕТА ……………….25

ПОВИШАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО ОВЛАСТЯВАНЕ.................................. 25

ПРЕМОСТЯВАНЕ НА ЦИФРОВОТО РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛОВЕ ……………………..................................25

ШОФИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА КЛИМАТА, ВКЛЮЧВАЩА ПОЛА……………....................................26

ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА СИГУРНОСТ, ХРАНЕНЕТО И БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ЖЕНИТЕ …26

СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ НА ЖЕНИТЕ…………................................. 27

З. ВЪПРОСИ НА ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР ……………………………………………....................................27

I. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ С ТЕРОРИЗМА И ПРАНЕТО НА ПАРИ ………………….................................27

Й. СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ПРИБЛИЖАВАЩ СВЯТ……………………………………................................... 28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………….......................................... 29

 

Преамбюл 1.

 

Ние сме Една Земя, Едно Семейство и споделяме Едно Бъдеще.

2. Ние, лидерите на Г-20, се срещнахме в Ню Делхи на 9-10 септември 2023 г., под тема „Васудхайва Кутумбакам“. Срещаме се в определящ момент от историята, където решенията, които вземаме сега, ще определят бъдещето на нашите хора и нашата планета. Това е с философията за живот в хармония със заобикалящата ни екосистема, на която се ангажираме конкретни действия за справяне с глобалните предизвикателства.

 

3. Сътрудничеството на Г-20 е от съществено значение за определяне на курса, който поема светът. Попътен вятър към глобалният икономически растеж и стабилност продължават. Години на каскадни предизвикателства и кризи обърнаха печалбите в Програмата до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие (ЦУР). Глобалните емисии на парникови газове (ПГ) продължават да се увеличават заедно с климата промяна, загуба на биоразнообразие, замърсяване, суша, деградация на земята и опустиняване застрашаващи живота и поминъка. Покачване на цените на стоките, включително храните и енергията цените допринасят за натиска върху разходите за живот. Глобални предизвикателства като бедността и неравенството, изменението на климата, пандемиите и конфликтите засягат непропорционално жените и децата, и най-уязвимите.

 

4. Заедно имаме възможност да изградим по-добро бъдеще. Само енергийните преходи могат подобряване на работните места и поминъка и укрепване на икономическата устойчивост. Ние потвърждаваме, че не страната трябва да избира между борбата с бедността и борбата за нашата планета. Ние ще преследва модели на развитие, които прилагат устойчиво, приобщаващо и справедливо преминава глобално, без да изоставя никого.

 

5. Като лидери на Г-20, главният световен форум за международно икономическо сътрудничество, решаваме да действаме по конкретни начини чрез партньорства. Ние се ангажираме за:

а. Ускоряване на силен, устойчив, балансиран и приобщаващ растеж.

б. Ускоряване на пълното и ефективно изпълнение на Програмата до 2030 г Устойчиво развитие.

в. Стремеж се към ниски емисии на парникови газове/ниски въглеродни емисии, устойчиви на климата и околната среда пътища за устойчиво развитие чрез насърчаване на интегриран и приобщаващ Приближаване. Спешно ще ускорим действията си за справяне с развитието и климатични предизвикателства, насърчаване на стилове на живот за устойчиво развитие (LiFE) и опазване на биоразнообразието, горите и океаните.

г. Подобряване достъпа до медицински противодействия и улеснете повече доставки и производствените мощности в развиващите се страни, за да се подготвят по-добре за бъдещото здраве спешни случаи.

д. Насърчаване на  устойчив растеж чрез спешно и ефективно справяне с дълга уязвимости в развиващите се страни.

е. Увеличаване  финансирането от всички източници за ускоряване на напредъка по ЦУР.

ж. Ускоряване на усилията и увеличаване на ресурсите за постигане на Парижкото споразумение, включително неговата температурна цел.

з. Провеждане на реформи за по-добри, по-големи и по-ефективни многостранни банки за развитие (МБР), за да се справят с глобалните предизвикателства, за да се постигне максимално въздействие върху развитието.

и. Подобряване достъпа до цифрови услуги и цифрова обществена инфраструктура и използвайте възможностите за цифрова трансформация, за да стимулирате устойчивия и приобщаващ растеж.

й. Насърчаване на устойчива, качествена, здравословна, безопасна и доходоносна работа.

к. Премахване на различията между половете и насърчаване на пълното, равнопоставено, ефективно и значимо участие на жените в икономиката като лица, вземащи решения.

л. По-добро интегриране на перспективите на развиващите се страни, включително LDCs, LLDCs и SIDS, в бъдещия дневен ред на Г-20 и укрепване на гласа на развиващите се страни при глобалното вземане на решения.

6. Чрез тези действия днес ние изграждаме към система, която дава по-добри възможности на страните да се справят с глобалните предизвикателства, ориентирана е към човека и носи просперитет и благополучие на човечеството.

За планетата, хората, мира и просперитета

7. Отбелязваме с дълбока загриженост огромното човешко страдание и неблагоприятното въздействие на войните и конфликтите по света.

8. По отношение на войната в Украйна, припомняйки дискусията в Бали, ние повторихме нашите национални позиции и резолюции, приети от Съвета за сигурност на ООН и Общото събрание на ООН (A/RES/ES-11/1 и A/RES/ES- 11/6) и подчерта, че всички държави трябва да действат по начин, който е в съответствие с целите и принципите на Хартата на ООН в нейната цялост. В съответствие с Устава на ООН всички държави трябва да се въздържат от заплахата или използването на сила, за да търсят териториални придобивания срещу териториалната цялост и суверенитета или политическата независимост на която и да е държава. Използването или заплахата за използване на ядрено оръжие е недопустимо.

9. Потвърждавайки отново, че Г-20 е основният форум за международно икономическо сътрудничество и признавайки, че макар Г-20 да не е платформа за разрешаване на геополитически въпроси и проблеми със сигурността, ние признаваме, че тези въпроси могат да имат значителни последици за световната икономика.

10. Изтъкнахме човешкото страдание и отрицателните допълнителни въздействия на войната в Украйна по отношение на глобалната продоволствена и енергийна сигурност, веригите за доставки, макрофинансовата стабилност, инфлацията и растежа, което усложни политическата среда за страните, особено развиващите се и най-малко развитите страни, които все още се възстановяват от пандемията от COVID-19 и икономическия срив, който дерайлира напредъка към ЦУР. Имаше различни виждания и оценки на ситуацията.

11. Оценяваме усилията на Türkiye и Истанбулските споразумения с посредничеството на ООН, състоящи се от Меморандума за разбирателство между Руската федерация и Секретариата на ООН за насърчаване на руските хранителни продукти и торове на световните пазари и Инициативата за безопасно транспортиране на зърно и храни от украинските пристанища (Черноморска инициатива) и призовава за тяхното пълно, навременно и ефективно прилагане, за да се гарантира незабавно и безпрепятствени доставки на зърно, хранителни продукти и торове/вложени суровини от Руската федерация и Украйна. Това е необходимо, за да се отговори на търсенето в развиващите се и най-слабо развитите страни, особено тези в Африка.

12. В този контекст, подчертавайки значението на поддържането на продоволствената и енергийната сигурност, ние призовахме за прекратяване на военните разрушения или други атаки срещу съответната инфраструктура. Ние също така изразихме дълбока загриженост относно неблагоприятното въздействие, което конфликтите оказват върху сигурността на цивилните, като по този начин изострят съществуващите социално-икономически слабости и уязвимости и възпрепятстват ефективния хуманитарен отговор.

13. Призоваваме всички държави да спазват принципите на международното право, включително териториалната цялост и суверенитет, международното хуманитарно право и многостранната система, която защитава мира и стабилността. Мирното разрешаване на конфликти и усилията за справяне с кризи, както и дипломацията и диалогът са от решаващо значение. Ще се обединим в усилията си да се справим с неблагоприятното въздействие на войната върху глобалната икономика и ще приветстваме всички уместни и конструктивни инициативи, които подкрепят цялостен, справедлив и траен мир в Украйна, който ще поддържа всички цели и принципи на Хартата на ООН за насърчаването на мирни, приятелски и добросъседски отношения между нациите в духа на „Една земя, едно семейство, едно бъдеще“.

14. Днешната ера не трябва да бъде на война.

 

А. Силен, устойчив, балансиран и приобщаващ растеж Глобална икономическа ситуация

15. Каскадните кризи поставят предизвикателства пред дългосрочния растеж. Изправени пред неравномерно възстановяване и съзнавайки необходимостта от стимулиране на дългосрочния растеж, ние ще прилагаме добре калибрирани макроикономически и структурни политики. Ние ще защитим уязвимите чрез насърчаване на справедлив растеж и повишаване на макроикономическата и финансова стабилност. Такъв подход ще помогне за разрешаване на кризата с разходите за живот и ще отключи силен, устойчив, балансиран и приобщаващ растеж.

16. Глобалният икономически растеж е под дългосрочната средна стойност и остава неравномерен. Несигурността около перспективите остава висока. Със забележимо затягане на глобалните финансови условия, което може да влоши уязвимостта на дълга, постоянната инфлация и геоикономическото напрежение, балансът на рисковете остава надолу. Ето защо ние отново подчертаваме необходимостта от добре калибрирани парични, фискални, финансови и структурни политики за насърчаване на растежа, намаляване на неравенствата и поддържане на макроикономическа и финансова стабилност. Ще продължим да засилваме макрополитическото сътрудничество и ще подкрепяме напредъка към Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. Ние потвърждаваме отново, че постигането на силен, устойчив, балансиран и приобщаващ растеж (SSBIG) ще изисква от политиците да останат гъвкави и гъвкави в своята политическа реакция, както се вижда по време на неотдавнашната банкова турбуленция в няколко развити икономики, където експедитивните действия на съответните органи помогнаха да се поддържат финансовите стабилност и управление на странични ефекти. Ние приветстваме първоначалните стъпки, предприети от Съвета за финансова стабилност (FSB), Органи за установяване на стандарти (SSB) и определени юрисдикции, за да проучат какви поуки могат да бъдат извлечени от тази скорошна банкова турбуленция и да ги насърчат да напреднат в текущата си работа. Ние ще използваме макропруденциални политики, когато е необходимо, за да се предпазим от рискове за понижаване. Централните банки остават силно ангажирани с постигането на ценова стабилност в съответствие със съответните им мандати. Те ще гарантират, че инфлационните очаквания остават добре закотвени и ясно ще комуникират позициите на политиката, за да спомогнат за ограничаване на отрицателното разпространение между страните. Независимостта на централната банка е от решаващо значение за поддържане на доверието в политиката. Ще дадем приоритет на временни и целенасочени фискални мерки за защита на бедните и най-уязвимите, като същевременно поддържаме средносрочна фискална устойчивост. Осигуряването на цялостна съгласуваност на паричните и фискалните позиции остава важно. Ние осъзнаваме значението на политиките от страна на предлагането, особено политиките, които увеличават предлагането на работна ръка и повишават производителността, за да стимулират растежа и да облекчат ценовия натиск. Потвърждаваме отново ангажимента за обменния курс от април 2021 г., поет от нашите финансови министри и управители на централните банки.

17. Ние признаваме критичната роля на частното предприятие за ускоряване на растежа и стимулиране на устойчиви икономически трансформации. За тази цел ние решаваме да работим с частния сектор за:

i.Създайте приобщаващи, устойчиви и издръжливи глобални вериги за стойност и подкрепете развиващите се страни да се придвижат нагоре по веригата за стойност.

ii. Улесняване на инвестициите, включително преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) към устойчиви бизнес модели.

iii. Създайте поредици от инвестиционни проекти в развиващите се страни, като използвате експертния опит на МБР за мобилизиране на инвестиции.

iv. Насърчавайте лекотата и намалете разходите за правене на бизнес.

 

18. Ние осъзнаваме, че стартиращите фирми и ММСП са естествени двигатели на растежа. Те са ключови за социално-икономическата трансформация, като стимулират иновациите и създават работни места. Ние приветстваме създаването на Групата за ангажиране на Start-up 20 по време на индийското председателство на Г-20 и неговото продължаване. Отключване на търговия за растеж

19. Ние потвърждаваме отново, че основана на правила, недискриминационна, справедлива, отворена, приобщаваща, справедлива, устойчива и прозрачна многостранна търговска система, със СТО в основата си, е незаменима. Ние ще подкрепяме политики, които позволяват търговията и инвестициите да служат като двигател на растежа и просперитета за всички.

Днес ние:

i. Подновяваме  нашия ангажимент за осигуряване на равни условия и лоялна конкуренция чрез обезсърчаване на протекционизма и изкривяващи пазара практики, за насърчаване на благоприятна търговска и инвестиционна среда за всички. Отново подчертаваме необходимостта от преследване на реформата на СТО, за да подобрим всички нейни функции чрез приобщаващ процес, ръководен от членовете, и оставаме ангажирани с провеждането на дискусии с оглед на разполагането на напълно и добре функционираща система за уреждане на спорове, достъпна за всички членове до 2024 г. Ние се ангажираме да работим конструктивно за осигуряване на положителни резултати на Тринадесетата министерска конференция на СТО (MC13).

ii. Признайте предизвикателствата, пред които са изправени ММСП, особено в развиващите се страни, по отношение на достъпа до информация и по този начин приветствайте призива за действие от Джайпур за подобряване на достъпа на ММСП до информация за насърчаване на интегрирането на ММСП в международната търговия.

iii. Приветствайте приемането на Общата рамка на G20 за картографиране на глобалните вериги на стойността (GVC), за да помогнете на членовете да идентифицират рисковете и да изградят устойчивост.

iv. Приветствайте Принципите на високо ниво за цифровизация на търговските документи и ще положим усилия за насърчаване на прилагането и ще насърчим други държави да вземат предвид тези принципи.

v. Гарантиране, че политиките за търговия и околната среда трябва да се подкрепят взаимно, в съответствие със СТО и многостранните споразумения за околната среда.

vi. Да се признае значението на инициативата на СТО „Помощ за търговията“, за да се даде възможност на развиващите се страни, по-специално на най-слабо развитите страни, да участват ефективно в световната търговия, включително чрез засилено създаване на местна стойност. Приветстваме всички усилия за мобилизиране на необходимите ресурси в това отношение.

 

Подготовка за бъдещата работа

20. Ангажираме се да преодолеем пропуските в уменията, да насърчаваме достоен труд и да гарантираме приобщаващи политики за социална защита за всички.

За тази цел ние:

i Признаваме, че добре интегрираните и адекватно квалифицирани работници са от полза както за страните на произход, така и за страните на дестинация, и се ангажират да работят за осигуряване на добре управлявани, редовни и базирани на умения миграционни пътища.

ii. Приветствайте усилията за картографиране на глобалните пропуски в уменията и разработването на приоритетите на политиката на Г-20 за преодоляване на пропуските в уменията в световен мащаб, включително чрез по-нататъшно укрепване на нашите национални статистически данни, разширяване на обхвата на базите данни за умения за работни места на МОТ и ОИСР до държавите от Г-20, според случая. Ние се ангажираме да се занимаваме ефективно с глобалните умения за устойчиво и приобщаващо икономическо развитие.

iii. Ангажираме се да обмислим разработването на международна референтна класификация на професиите по изисквания за умения и квалификации, за да се улесни съпоставимостта между страните и взаимното признаване на уменията и квалификациите.

iv. Приветствайте изчерпателния набор от инструменти с адаптивни рамки за проектиране и въвеждане на програми за повишаване на цифровите умения и преквалификация. v. Стремеж към постигане на устойчиво финансирано универсално социално покритие и обмисляне на преносимостта на социалноосигурителните обезщетения чрез двустранни и многостранни споразумения. vi. Подкрепете напредъка по прилагането на Глобалния ускорител на ООН за работни места и социална защита за справедливи преходи.

vii. Признаваме икономическото значение и обществената стойност на културния и творчески сектор в подкрепа на приобщаващия растеж, устойчивото развитие и достойния труд. viii. Осигуряване на адекватна социална защита и достойни условия на труд за работещите в концерти и платформи.

ix. Ще увеличим усилията си за премахване на детския труд и принудителния труд по глобалните вериги на стойността.

 

Напредване на финансовото включване

21. Приветстваме актуализацията за 2023 г. на лидерите относно напредъка към целта за парични преводи на Г-20 и одобряваме регулаторния инструментариум за подобрено цифрово финансово включване на микро, малки и средни предприятия (ММСП). Подкрепяме доброволните и необвързващи политически препоръки на G20 за напредване на финансовото включване и повишаване на производителността чрез цифрова обществена инфраструктура. Отбелязваме значителната роля на цифровата публична инфраструктура в подпомагането на напредъка на финансовото включване в подкрепа на приобщаващия растеж и устойчивото развитие. Ние също така насърчаваме непрекъснатото развитие и отговорното използване на технологични иновации, включително иновативни платежни системи, за постигане на финансово включване на последната миля и напредък към намаляване на разходите за парични преводи. Ние също така подкрепяме непрекъснатите усилия за укрепване на цифровата финансова грамотност и защита на потребителите. Подкрепяме Плана за действие за финансово включване на Г-20 2023 г. (FIAP), който предоставя ориентирана към действие и насочена към бъдещето пътна карта за бързо ускоряване на финансовото включване на физически лица и ММСП, особено уязвими и недостатъчно обслужвани групи в страните от Г-20 и извън тях.

 

Борба с корупцията

22. Ние потвърждаваме нашия ангажимент за нулева толерантност към корупцията. аз Ние подкрепяме трите принципа на високо ниво на Г-20 относно:

o Укрепване на международното сътрудничество, свързано с правоприлагането, и обмен на информация за борба с корупцията

o Укрепване на механизмите за възстановяване на активи за борба с корупцията o Насърчаване на почтеността и ефективността на публичните органи и органи, отговорни за предотвратяването и борбата с корупцията

ii. Потвърждаваме отново нашата подкрепа за засилване на глобалните усилия за изземване, конфискуване и връщане на облаги от престъпна дейност на жертви и държави, в съответствие с международните задължения и вътрешните правни рамки, включително чрез подкрепа за Специалната група за финансови действия (FATF) и оперативна работа на мрежата GlobE. iii. Потвърждаваме нашия ангажимент да демонстрираме и продължаваме конкретни усилия и да споделяме информация за нашите действия за криминализиране на подкупването на чужденци и прилагане на законодателството за подкупване на чуждестранни граждани, в съответствие с член 16 от Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC), и приветстваме усилията на Работната група за борба с корупцията в стремейки се към тази цел. Очакваме с нетърпение да разширим участието си в Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването, според случая.

 

Б. Ускоряване на напредъка по Целите за устойчиво развитие (ЦУР)

23. В средата на пътя до 2030 г. глобалният напредък по ЦУР се разминава с плана, като само 12 процента от целите са на път. По време на това Десетилетие на действие ние ще използваме силата на Г-20 за свикване и нейната колективна решимост за пълно и ефективно изпълнение на Програмата до 2030 г. и своевременно ускоряване на напредъка към ЦУР, за да оформим света, който искаме да видим за нашите бъдещи поколения.

Повторен ангажимент за постигане на ЦУР

24. За да ускорим напредъка по ЦУР, ние се ангажираме да предприемем колективни действия за ефективно и навременно изпълнение на Плана за действие на Г-20 за 2023 г. за ускоряване на напредъка по ЦУР, включително неговите принципи на високо ниво. Ние ще гарантираме, че никой не е изоставен. Ние приветстваме усилията на индийското председателство за ускоряване на изпълнението на Програмата до 2030 г. За тази цел ние:

i. Признайте ролята на цифровата трансформация, изкуствения интелект, напредъка на данните и необходимостта от справяне с цифровото разделение. Подкрепяме принципите на Г-20 за използване на данни за развитие (D4D) и приветстваме решението за стартиране на инициативата за изграждане на капацитет за данни за развитие и други съществуващи инициативи.

ii. Ние потвърждаваме нашия ангажимент за мобилизиране на достъпно, адекватно и достъпно финансиране от всички източници в подкрепа на развиващите се страни в техните вътрешни усилия за справяне с пречките за изпълнение на Програмата до 2030 г. и Програмата за действие от Адис Абеба. Ние призоваваме развитите страни да изпълнят напълно своите съответни ангажименти за официална помощ за развитие, която допълва и насърчава финансирането на развитието от всички други източници, включително публични и частни, вътрешни и международни, своевременно и да допринесе за справяне с финансовите нужди на развиващите се страни.

iii. Подчертайте решаващата роля на туризма и културата като средство за устойчиво социално-икономическо развитие и икономически просперитет и обърнете внимание на Пътната карта на Гоа за туризма като едно от средствата за постигане на ЦУР.

iv. Поемат ангажимент за засилване на сътрудничеството и партньорствата на Г-20 за справяне с предизвикателствата, пред които е изправено изпълнението на Програмата до 2030 г. Ние приветстваме текущите усилия в ООН, включително усилията на генералния секретар за преодоляване на недостига на финансиране за ЦУР чрез стимул за ЦУР и ще предоставим пълна подкрепа на срещата на върха на ООН за 2023 г. на ЦУР, срещата на върха на ООН на бъдещето и други съответни процеси.

25. Потвърждаваме нашия ангажимент да предприемем действия за увеличаване на устойчивото финансиране. В съответствие с Пътната карта на Г-20 за устойчиво финансиране, ние приветстваме аналитичната рамка за финансиране, съобразено с ЦУР, и доброволни препоръки за разширяване на приемането на инвестиционни инструменти за социално въздействие и подобряване на свързаните с природата данни и докладване, информирани от анализите за преглед, като се вземат предвид обстоятелствата в страната.

Премахване на глада и недохранването 26. Ангажираме се да подобрим глобалната продоволствена сигурност и изхранването за всички в съответствие с Принципите на високо ниво на Г-20 Декан за продоволствена сигурност и изхранване 2023 г. За да постигнем това, ние:

i.Ние насърчаваме усилията за засилване на научноизследователското сътрудничество за устойчиви на климата и питателни зърнени култури като просо, киноа, сорго и други традиционни култури, включително ориз, пшеница и царевица. Ние приветстваме резултатите от ангажимента на членовете на Г-20 в 12-та среща на главните учени по селско стопанство на Г-20 (MACS).

ii. Подчертайте значението на увеличаването на достъпа, наличността и ефективното използване на торове и селскостопански суровини, включително чрез укрепване на местното производство на торове и за подобряване на здравето на почвата.

iii. Ангажирайте се с ускоряване на иновациите и инвестициите, насочени към повишаване на селскостопанската производителност, намаляване на загубите на храна и отпадъците по веригата на стойността и подобряване на маркетинга и съхранението, за да изградите по-устойчиви и устойчиви на климата селско стопанство и хранителни системи.

iv. Поемете ангажимент да подкрепяте усилията и капацитета на развиващите се страни за справяне с предизвикателствата, свързани с продоволствената сигурност, и да работите заедно, за да осигурите достъп до достъпни, безопасни, питателни и здравословни диети и да насърчите постепенното реализиране на правото на подходяща храна.

v. Ангажирамe се да улеснявамe открито, справедливо, предвидимо и основано на правила търговия със селско стопанство, храни и торове, да не налагам забрани или ограничения за износ и да намалявам изкривяванията на пазара, в съответствие със съответните правила на СТО.

vi. Поемете ангажимент за укрепване на Информационната система за селскостопански пазар (AMIS) и Глобалния селскостопански мониторинг на Групата за наблюдение на Земята (GEOGLAM), за по-голяма прозрачност, за да се избегне нестабилността на цените на храните, подкрепа на работата на AMIS върху торовете, нейното разширяване за включване на растителни масла и за подобряване на сътрудничеството със системи за ранно предупреждение.

 

Макроикономически въздействия на хранителната и енергийната несигурност

27. Въпреки че световните цени на храните и енергията паднаха от пиковите си нива, потенциалът за високи нива на нестабилност на пазарите на храни и енергия остава предвид несигурността в световната икономика. В този контекст вземаме под внимание доклада на Г-20 относно макроикономическите въздействия на продоволствената и енергийната несигурност и техните последици за световната икономика. Очакваме с нетърпение амбициозно попълване на ресурсите на Международния фонд за развитие на селското стопанство (IFAD) в края на годината от членовете на IFAD в подкрепа на борбата на IFAD срещу продоволствената несигурност. Укрепване на глобалното здраве и прилагане на единен здравен подход

28. Ние оставаме ангажирани с укрепването на глобалната здравна архитектура, със Световната здравна организация (СЗО) в нейното ядро, и изграждането на по-устойчиви, справедливи, устойчиви и приобщаващи здравни системи за постигане на универсално здравно покритие, прилагане на подход One Health, подобряване на готовността за пандемия и укрепване на съществуващите системи за наблюдение на инфекциозните заболявания. За да постигнем това:

i. Съсредоточете се върху укрепването на първичните здравни грижи и здравната работна сила и подобряването на основните здравни услуги и здравните системи до по-добри от нивата преди пандемията, в идеалния случай през следващите 2-3 години, както и продължаване на напредъка към изкореняване на полиомиелита и прекратяване на продължаващи епидемии, включително СПИН, туберкулоза , малария, хепатит и пренасяни по вода и други заразни болести, като също така признава важността на изследванията върху дългия COVID.

ii. Насърчаване на подхода, основан на „Едно здраве“, ръководен от Съвместния план за действие „Едно здраве“ на четиристранната група (2022-2026 г.).

iii. Подобряване на издръжливостта на здравните системи и подкрепа за развитието на устойчиви на климата и нисковъглеродни здравни системи в сътрудничество с MDBs и подкрепа на работата на ръководения от СЗО Алианс за преобразуващи действия относно климата и здравето (ATACH).

iv. Приложете и приоритизирайте справянето с антимикробната резистентност (AMR) следвайки подхода One Health, включително чрез научноизследователска и развойна дейност, превенция и контрол на инфекциите, както и усилия за управление на антимикробните средства в рамките на съответните национални планове за действие чрез AMR и наблюдение на употребата на антимикробни средства.

v. Улесняване на справедлив достъп до безопасни, ефективни, гарантирано качество и достъпни ваксини, терапевтични средства, диагностика и други медицински противодействия, особено в страните с ниски и средни доходи (LMICs), LDCs и SIDS.

vi. Очаквайте с нетърпение успешен резултат от текущите преговори в Междуправителствения орган за преговори (INB) за амбициозна, правно обвързваща конвенция, споразумение или други международни инструменти на СЗО относно пандемични PPR (WHO CA+) до май 2024 г., както и изменения за по-добро прилагане Международните здравни правила (2005 г.).

vii. Признайте потенциалната роля на основаната на доказателства традиционна и допълнителна медицина в здравето и вземете под внимание международните усилия в тази насока, включително глобалните и сътрудничещи центрове на СЗО и регистрите за клинични изпитвания.

viii. Подкрепете водения от СЗО приобщаващ консултативен процес за разработването на временен координационен механизъм за медицински противодействия, с ефективно участие на LMIC и други развиващи се страни, като се има предвид подходът на мрежа от мрежи, мобилизиране на местни и регионални научноизследователски и развойни дейности и производствен капацитет и укрепване на доставката на последната миля . Това може да бъде адаптирано в съответствие с CA+ на СЗО.

ix. Насърчаване и подобряване на достъпа до услуги за психично здраве и психосоциална подкрепа по приобщаващ начин.

х. Докато подчертава измерението на общественото здраве на световния проблем с наркотиците, призовава за силно международно сътрудничество за борба с наркотиците, без ненужни ограничения, включително споделяне на информация и изграждане на капацитет за прекъсване на производството и разпространението на незаконни наркотици, включително синтетични наркотици, и прекурсорни химикали при техния произход, при транзит и в пунктовете на местоназначение.

 

Финансово-здравно сътрудничество

29. Ние оставаме ангажирани с укрепването на глобалната здравна архитектура за превенция, готовност и реагиране на пандемии (PPR) чрез засилено сътрудничество между министерствата на финансите и здравеопазването в рамките на Съвместната работна група за финанси и здравеопазване (JFHTF). В рамките на JFHTF ние приветстваме участието на поканени ключови регионални организации в срещите на работната група, тъй като те засилват гласа на страните с ниски доходи. Приветстваме дискусията относно Рамката за икономическа уязвимост и рискове (FEVR) и първоначалния доклад за икономическата уязвимост и рискове, произтичащи от пандемии, създаден чрез сътрудничество между Световната здравна организация (СЗО), Световната банка, МВФ и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). ). Призоваваме работната група да продължи да усъвършенства тази рамка в рамките на своя многогодишен работен план, за да оценява редовно икономическата уязвимост и рискове, дължащи се на развиващите се заплахи от пандемия, като се вземат предвид специфичните за страната обстоятелства. Ние приветстваме Доклада за най-добрите практики от финансовите здравни институционални договорености по време на Covid-19, които ще допринесат за съвместната готовност на финансовия и здравния сектор да подкрепят нашия отговор на бъдещи пандемии. Ние приветстваме Доклада за картографиране на възможностите и пропуските за финансиране в отговор на пандемия, разработен от СЗО и Световната банка, и очакваме с нетърпение по-нататъшни обсъждания относно това как механизмите за финансиране могат да бъдат оптимизирани, по-добре координирани и, когато е необходимо, подходящо подобрени, за да се разгърне бързо и ефикасно необходимото финансиране , надлежно отчитайки дискусиите в други глобални форуми. Приветстваме приключването на първата покана за предложения от Пандемичния фонд и очакваме втората покана за предложения до края на 2023 г. въз основа на поуките, извлечени от първата покана за предложения. Подчертаваме важността на осигуряването на нови донори и съвместни инвестиции. Молим работната група да докладва на министрите на финансите и здравеопазването през 2024 г. за своя напредък. Предоставяне на качествено образование

 

30. Ние се ангажираме с приобщаващо, справедливо, висококачествено образование и обучение за умения за всички, включително за тези в уязвимо положение. Ние осъзнаваме важността на инвестициите в подкрепа на развитието на човешкия капитал. За тази цел ние:

i.Признаваме важността на основното обучение (грамотност, смятаме и социално-емоционални умения) като основен градивен елемент за образование и заетост.

ii. Потвърждаваме нашия ангажимент да използваме цифровите технологии за преодоляване на цифровото разделение за всички учащи.

iii. Разширете подкрепата на образователните институции и учителите, за да им позволите да бъдат в крак с нововъзникващите тенденции и технологичния напредък, включително AI.

iv. Наблегнете на разширяването на достъпа до висококачествено техническо и професионално образование и обучение (TVET).

v. Потвърждаваме нашия ангажимент да насърчаваме открито, равноправно и сигурно научно сътрудничество и да насърчаваме мобилността на студенти, учени, изследователи и научни работници между изследователски и висши учебни заведения

vi. Подчертайте колко е важно да се даде възможност за учене през целия живот, фокусирано върху умения, преквалификация и повишаване на уменията, особено за уязвимите групи.

 

Културата като трансформиращ двигател на ЦУР

31. Ние призоваваме за пълното признаване и защита на културата с нейната присъща стойност като трансформиращ двигател и средство за постигане на ЦУР и насърчаваме включването на културата като самостоятелна цел в бъдещи дискусии относно възможна програма за развитие след 2030 г. . Отново потвърждаваме ангажимента си да засилим борбата си срещу незаконния трафик на културни ценности на национално, регионално или международно ниво, за да позволим тяхното връщане и реституция в техните страни и общности на произход, според случая, и призоваваме за продължителен диалог и действия в това начинание, с с цел укрепване на културната дипломация и междукултурния обмен в съответствие с националното законодателство и съответните конвенции на ЮНЕСКО. Насърчаваме международната общност да защитава живото културно наследство, включително интелектуалната собственост, особено по отношение на въздействието на прекомерната комерсиализация и злоупотреба с такова живо наследство върху устойчивостта и поминъка на практикуващите и носителите на общността, както и на коренното население .

 

В. Пакт за зелено развитие за устойчиво бъдеще

32. Признавайки, че просперитетът и благосъстоянието на настоящите и бъдещите поколения зависи от нашето текущо развитие и други политически избори и действия, ние решаваме да преследваме екологично устойчив и приобщаващ икономически растеж и развитие по интегриран, холистичен и балансиран начин.

33. Ангажираме се спешно да ускорим нашите действия за справяне с екологични кризи и предизвикателства, включително изменението на климата. Ние осъзнаваме, че въздействието на изменението на климата се усеща в световен мащаб, особено от най-бедните и най-уязвимите, включително в LDCs и SIDS. Имайки предвид нашата лидерска роля, ние потвърждаваме нашите непоколебими ангажименти, в преследване на целта на UNFCCC, за справяне с изменението на климата чрез укрепване на пълното и ефективно прилагане на Парижкото споразумение и неговата температурна цел, отразявайки справедливостта и принципа на общи, но диференцирани отговорности и съответните способности в светлината на различните национални обстоятелства. Отбелязваме със загриженост, че глобалната амбиция и прилагането за справяне с изменението на климата остават недостатъчни за постигане на температурната цел на Парижкото споразумение за задържане на повишаването на средната глобална температура до доста под 2°C над прединдустриалните нива и продължаване на усилията за ограничаване температурата се повишава до 1,5°C над прединдустриалните нива. Ние подчертаваме важността на амбициозните действия по всички стълбове на Парижкото споразумение, като се вземат предвид най-добрите налични научни постижения. Отбелязвайки оценките на IPCC, че въздействията от изменението на климата ще бъдат много по-слаби при повишаване на температурата от 1,5°C в сравнение с 2°C, ние потвърждаваме решимостта си да продължим по-нататъшни усилия за ограничаване на увеличението до 1,5°C. Това ще изисква смислени и ефективни действия и ангажираност от страна на всички страни, като се вземат предвид различните подходи, чрез разработването на ясни национални пътища, които съгласуват дългосрочните амбиции с краткосрочните и средносрочните цели, както и с международно сътрудничество и подкрепа, включително финанси и технологии и устойчивото и отговорно потребление и производство като критични фактори в контекста на устойчивото развитие. Ние осъзнаваме, че ограничаването на глобалното затопляне до 1,5°C изисква бързо, дълбоко и устойчиво намаляване на глобалните емисии на парникови газове от 43% до 2030 г. спрямо нивата от 2019 г. Отбелязваме и констатацията от Синтезния доклад на IPCC AR6, базиран на глобални моделирани пътища и предположения, в който се посочва, че „глобалните емисии на парникови газове се предвижда да достигнат пик между 2020 г. и най-късно преди 2025 г. в глобални моделирани пътища, които ограничават затоплянето до 1,5°C без или с ограничено превишаване и в тези, които ограничават затоплянето до 2°C и предполагат незабавно действие. Това не означава достигане на връх във всички страни в рамките на този период от време; времевите рамки за достигане на пика могат да бъдат оформени от устойчивото развитие, нуждите от премахване на бедността, справедливостта и в съответствие с различните национални обстоятелства. Освен това признаваме, че развитието и трансферът на технологии при доброволни и взаимно договорени условия, изграждането на капацитет и финансирането могат да подкрепят страните в това отношение.

34. Настоятелно призоваваме всички държави, които все още не са привели своите НДК в съответствие с температурната цел на Парижкото споразумение, да преразгледат и засилят целите за 2030 г. в своите НДК, ако е необходимо, до края на 2023 г., като вземат предвид различните национални обстоятелства, и приветстваме тези, които вече са го направили. Припомняме национално определения характер на НДК и член 4.4 от Парижкото споразумение, който предвижда, че „развитите страни страни трябва да продължат да поемат водеща роля, като поемат цели за абсолютни намаления на емисиите в цялата икономика. Развиващите се страни страни трябва да продължат да увеличават усилията си за смекчаване и се насърчават с течение на времето да преминат към цели за намаляване или ограничаване на емисиите в цялата икономика в светлината на различните национални обстоятелства. В този контекст ние приветстваме онези държави, чиито НДК включват цели за цялата икономика, обхващащи всички парникови газове, а други се насърчават да включат такива цели за цялата икономика в предстоящия цикъл(и) на НДК в светлината на различните национални обстоятелства. Ние ще допринесем за успешното приключване на първата глобална инвентаризация на COP28 в Дубай, която стимулира засилени действия в областта на климата за смекчаване, адаптиране и средства за изпълнение и подкрепа. Отново потвърждаваме ангажимента си да постигнем глобални нетни нулеви емисии на парникови газове/въглеродна неутралност до или около средата на века, като същевременно вземаме предвид най-новите научни разработки и в съответствие с различните национални обстоятелства, като вземаме предвид различни подходи, включително кръговата въглеродна икономика, социално- икономическо, технологично и пазарно развитие и насърчаване на най-ефективните решения.

 

Макроикономически рискове, произтичащи от изменението на климата и пътищата на преход

35. Макроикономическите разходи от физическите въздействия на изменението на климата са значителни както на общо ниво, така и на ниво държава, а цената на бездействието значително надвишава тази на организираните и справедливи преходи. Признаваме значението на международния диалог и сътрудничество, включително в областта на финансите и технологиите, и навременните политически действия, съобразени със специфичните за страната обстоятелства. Също така е от решаващо значение да се оцени и отчете краткосрочното, средносрочното и дългосрочното макроикономическо въздействие както на физическото въздействие на изменението на климата, така и на политиките на прехода, включително върху растежа, инфлацията и безработицата. Подкрепяме доклада на Г-20 за макроикономическите рискове, произтичащи от изменението на климата и пътищата на преход. Въз основа на анализа в този доклад ще обмислим по-нататъшна работа по макроикономическите последици, ако е подходящо, особено когато е уместно за фискалната и паричната политика, като черпим информация от разнообразен набор от заинтересовани страни.

 

Интегриране на начина на живот за устойчиво развитие (LiFE)

36. Въз основа на принципите на високо ниво на Г-20 относно начина на живот за устойчиво развитие, ние се ангажираме със стабилни колективни действия, които ще позволят на света да прегърне устойчивото модели на производство и потребление и основни начини на живот за устойчиво развитие. Съответни проучвания върху него показват, че той може да допринесе за значително намаляване на емисиите до 2030 г. за глобално бъдеще с нулеви нетни емисии. Ние подкрепяме създаването на благоприятна политическа среда за насърчаване на устойчив начин на живот за действия в областта на климата. За тази цел ние: аз Поемат ангажимент за прилагане на принципите на високо ниво на Г-20 относно начина на живот за устойчиво развитие. ii. Подкрепете прилагането на принципите на високо ниво (HLP) чрез международно сътрудничество, финансова подкрепа и разработване, внедряване и разпространение на технологии. Ние насърчаваме международните организации да включат HLPs в своите програми, както е уместно. iii. Обърнете внимание на стартирането на „Travel for LiFE“ и подкрепете развитието на интелигентни дестинации, които са отговорни и устойчиви.

 

Проектиране на свят на кръгова икономика

37. За да се стремим да отделим нашия икономически растеж от влошаването на околната среда и да подобрим устойчивото потребление и производство, включително потреблението на първични ресурси, като същевременно подкрепяме икономическия растеж, ние признаваме критичната роля на кръговата икономика, разширената отговорност на производителя и ефективността на ресурсите за постигане на устойчиво развитие . Благодарим на индийското председателство за стартирането на Индустриална коалиция за ефективност на ресурсите и кръгова икономика (RECEIC). Ние се ангажираме да подобрим екологосъобразното управление на отпадъците, да намалим значително генерирането на отпадъци до 2030 г. и да подчертаем значението на инициативите за нулеви отпадъци.

 

Осъществяване на чисти, устойчиви, справедливи, достъпни и приобщаващи енергийни преходи

38. Ангажираме се с ускоряване на чисти, устойчиви, справедливи, достъпни и приобщаващи енергийни преходи, следващи различни пътища, като средство за осигуряване на силен, устойчив, балансиран и приобщаващ растеж и постигане на нашите климатични цели. Ние осъзнаваме нуждите, уязвимостта, приоритетите и различните национални обстоятелства на развиващите се страни. Ние подкрепяме силни международни и национални благоприятни среди за насърчаване на иновациите, доброволен и взаимно договорен трансфер на технологии и достъп до евтино финансиране. За тази цел ние:

i.Подчертаваме значението на поддържането на непрекъснати енергийни потоци от различни източници, доставчици и маршрути, като проучвате пътища за повишена енергийна сигурност и пазарна стабилност, включително чрез приобщаващи инвестиции за посрещане на нарастващото търсене на енергия, в съответствие с нашите цели за устойчиво развитие и климат, като същевременно насърчаваме отворени, конкурентни, недискриминационни и свободни международни енергийни пазари.

ii. Признавайки, че развиващите се страни трябва да бъдат подкрепени в техния преход към ниски въглеродни емисии, ние ще работим за улесняване на евтино финансиране за тях.

iii. Подкрепете ускоряването на производството, използването, както и развитието на прозрачни и устойчиви световни пазари за водород, произведен от нулев и нисък технологии с ниски емисии и техните производни като амоняк, чрез разработване на доброволни и взаимно договорени хармонизиращи стандарти, както и взаимно признати и оперативно съвместими схеми за сертифициране. За да реализираме това, ние потвърждаваме „Доброволните принципи на високо ниво на G20 относно водорода“, за да изградим устойчива и справедлива глобална водородна екосистема, която е от полза за всички нации. Отбелязваме инициативата на президентството за създаване на Иновационен център за зелен водород, ръководен от Международния слънчев алианс (ISA).

iv. Ще работи за улесняване на достъпа до евтино финансиране за развиващите се страни, както за съществуващи, така и за нови и възникващи чисти и устойчиви енергийни технологии и за подкрепа на енергийните преходи. Отбелязваме доклада относно „Евтиното финансиране за енергийните преходи“, изготвен по време на индийското председателство, и неговата оценка, че светът се нуждае от годишна инвестиция от над 4 трилиона щатски долара с висок дял на възобновяема енергия в първичния енергиен микс.

v. Ще преследва и насърчава усилията за утрояване на капацитета за възобновяема енергия в световен мащаб чрез съществуващи цели и политики, както и ще демонстрира подобна амбиция по отношение на други технологии с нулеви и ниски емисии, включително технологии за намаляване и отстраняване, в съответствие с националните обстоятелства до 2030 г. Ние също така отбелязваме „Доброволния план за действие за насърчаване на възобновяемата енергия за ускоряване на универсалния достъп до енергия“.

vi. Ангажимент за насърчаване на инициативи за сътрудничество за разработване, демонстриране и внедряване на чисти и устойчиви енергийни технологии и решения и други усилия за иновации. vii. Обърнете внимание на „Доброволния план за действие за удвояване на степента на подобряване на енергийната ефективност до 2030 г.“.

viii. Признайте значението на устойчивите биогорива в нашите стратегии за развитие с нулеви и ниски емисии и обърнете внимание на създаването на Глобален алианс за биогорива.

ix. Подкрепете надеждни, диверсифицирани, устойчиви и отговорни вериги за доставки за енергийни преходи, включително за критични минерали и материали, обогатени при източника, полупроводници и технологии. Вземаме под внимание „Доброволните принципи на високо ниво за сътрудничество за важни минерали за енергийни преходи“ на президентството.

х. За страните, които изберат да използват ядрена енергия за граждански цели, ще си сътрудничат при доброволни и взаимно договорени условия в изследванията, иновациите, разработването и внедряването на граждански ядрени технологии, включително модерни и малки модулни реактори (SMR), в съответствие с националните законодателства. Тези държави ще насърчават отговорно извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, управление на радиоактивни отпадъци и отработено гориво и мобилизиране на инвестиции и ще споделят знания и най-добри практики чрез укрепване на международното сътрудничество за насърчаване на ядрената безопасност в световен мащаб.

xi. Признават ролята на мрежовите връзки, устойчивата енергийна инфраструктура и регионалната/трансграничната интеграция на енергийните системи, където е приложимо, за повишаване на енергийната сигурност, насърчаване на икономическия растеж и улесняване на универсалния достъп до енергия за всички.

xii. Ще увеличим усилията си за изпълнение на ангажимента, поет през 2009 г. в Питсбърг, за постепенно премахване и рационализиране в средносрочен план на неефективните субсидии за изкопаеми горива, които насърчават разточителното потребление и се ангажираме да постигнем тази цел, като същевременно предоставяме целенасочена подкрепа за най-бедните и най- уязвими.

xiii. Признават значението на ускоряването на разработването, внедряването и разпространението на технологии и приемането на политики за преход към енергийни системи с ниски емисии, включително чрез бързо разширяване на разгръщането на производство на чиста енергия, включително възобновяема енергия, както и енергийна ефективност мерки, включително ускоряване на усилията за поетапно спиране на енергията от въглища, в съответствие с националните обстоятелства и признаване на необходимостта от подкрепа за справедлив преход.

Постигане на климат и устойчиво финансиране

39. Приветстваме препоръките на Работната група за устойчиво финансиране (SFWG) относно механизмите за подпомагане на навременното и адекватно мобилизиране на ресурси за финансиране на климата, като същевременно се гарантира подкрепа за преходни дейности в съответствие с обстоятелствата в страната. Ние също така признаваме значителната роля на публичните финанси като важен фактор за действия в областта на климата, като например привличане на така необходимото частно финансиране чрез смесени финансови инструменти, механизми и съоръжения за споделяне на риска, за да се отговори на усилията както за адаптиране, така и за смекчаване по балансиран начин за постигане на амбициозни Национално определени приноси (NDCs), въглеродна неутралност и нетно нула предвид различните национални обстоятелства. Ние приветстваме препоръките на SFWG за разширяване на смесеното финансиране и механизмите за споделяне на риска, включително засилената роля на МБР за мобилизиране на финансиране за климата. Ние подчертаваме значението на максимизирането на ефекта от концесионните ресурси, като тези на многостранните фондове за климата, за подпомагане на прилагането на Парижкото споразумение от развиващите се страни и призоваваме за амбициозен втори процес на попълване на Зеления фонд за климата за предстоящия му период 2024-2027 г. програмен период Ще предприемем работа за улесняване на достъпа до многостранни фондове за климата и засилване на техния ливъридж и способност за мобилизиране на частен капитал. Признавайки значението на подкрепата за комерсиализацията на технологии на ранен етап, които избягват, намаляват и премахват емисиите на парникови газове и улесняват адаптирането, ние отбелязваме препоръките относно финансови решения, политики и стимули за насърчаване на по-големи частни потоци за бързо развитие, демонстрация и внедряване на екологични и нискоемисионни технологии. Отново подчертаваме значението на комбинация от политики, състояща се от фискални, пазарни и регулаторни механизми, включително, когато е уместно, използването на ценообразуване на въглеродни емисии и неценообразуващи механизми и стимули към въглеродна неутралност и нетна нула.

40. Подкрепяме многогодишния план за действие за техническа помощ на Г-20 (TAAP) и доброволните препоръки, направени за преодоляване на свързаните с данните бариери пред инвестициите в климата. Ние насърчаваме прилагането на TAAP от съответните юрисдикции и заинтересовани страни в съответствие с националните обстоятелства. Очакваме с нетърпение да докладваме относно напредъка, постигнат в прилагането на Пътната карта за устойчиво финансиране на Г-20, която е доброволна и гъвкава по своя характер, и призоваваме за по-нататъшни усилия за напредък в препоръчаните от Пътната карта действия, които ще увеличат мащаба на устойчивото финансиране, включително, наред с другото, прилагането на рамката за преходно финансиране. Очакваме с нетърпение доклада за устойчивото финансиране на G20 за 2023 г. Ние приветстваме финализирането на стандартите за разкриване на информация относно устойчивостта и климата, публикувани от Международен съвет за стандарти за устойчивост (ISSB) през юни 2023 г., който предоставя механизмите, които се отнасят до пропорционалността и насърчават оперативната съвместимост. Важно е при прилагането на тези стандарти да се запази гъвкавостта, за да се вземат предвид специфичните за страната обстоятелства. Когато се приложат на практика, както е посочено по-горе, тези стандарти ще помогнат за поддържането на глобално сравними и надеждни оповестявания.

41. Признаваме необходимостта от увеличени глобални инвестиции, за да постигнем нашите климатични цели от Парижкото споразумение и бързо и значително увеличаване на инвестициите и финансирането на климата от милиарди до трилиони долари в световен мащаб от всички източници. В това отношение е от съществено значение всички съответни финансови потоци да бъдат приведени в съответствие с тези цели, като същевременно се увеличават финансирането, изграждането на капацитет и трансферът на технологии при доброволни и взаимно договорени условия, като се вземат предвид приоритетите и нуждите на развиващите се страни. За да постигнем това, ние:

i. Обръщаме внимание на нуждата от 5,8-5,9 трилиона щатски долара в периода преди 2030 г., необходими за развиващите се страни, по-специално за техните нужди да прилагат своите НДК, както и необходимостта от 4 трилиона щатски долара годишно за чисти енергийни технологии до 2030 г., за да достигнат нетна нулеви емисии до 2050 г.

ii. Ние припомняме и потвърждаваме ангажимента, поет през 2010 г. от развитите страни към целта за съвместно мобилизиране на 100 милиарда щатски долара финансиране за климата годишно до 2020 г. и ежегодно до 2025 г., за да се отговори на нуждите на развиващите се страни, в контекста на значими действия за смекчаване на последиците и прозрачност при изпълнението. Развитите страни, които допринасят, очакват тази цел да бъде постигната за първи път през 2023 г.

iii. Ще работим за успешното прилагане на решението на COP27 относно договореностите за финансиране за реагиране на загуби и щети за подпомагане на развиващите се страни, които са особено уязвими от неблагоприятните последици от изменението на климата, включително създаване на фонд. Ние ще подкрепим Преходния комитет, създаден в това отношение, и очакваме с нетърпение неговите препоръки относно въвеждането в действие на новите договорености за финансиране, включително фонд на COP28.

iv. Призовава страните да определят амбициозна, прозрачна и проследима нова колективна количествено определена цел (NCQG) за финансиране на климата през 2024 г. от минимум от 100 милиарда щатски долара годишно, като се вземат предвид нуждите и приоритетите на развиващите се страни за постигане на целта на РКООНИК и изпълнението на Парижкото споразумение.

v. Припомняйки параграф 18 от Пакта за климата от Глазгоу, ние настоятелно призоваваме развитите страни да изпълнят ангажимента си да удвоят най-малко своето колективно предоставяне на финансиране за адаптиране от нивата от 2019 г. до 2025 г., в контекста на постигане на увеличени финансови ресурси.

vi. Призоваваме всички съответни финансови институции, като МБР и многостранни фондове, да засилят още повече усилията си, включително чрез определяне на амбициозни цели за финансиране на адаптацията и обявяване, където е уместно, на преразгледани и подобрени прогнози за 2025 г.

vii. Признават жизненоважната роля на частното финансиране на климата в допълнение към публичното финансиране на климата и насърчават развитието на механизми за финансиране като смесено финансиране, инструменти за намаляване на риска и зелени облигации за проекти в развиващите се страни.

 

Опазване, защита, устойчиво използване и възстановяване на екосистеми

42. Ние подчертаваме значението на здравите екосистеми за справяне с изменението на климата, загубата на биоразнообразие, опустяването, сушата, деградацията на земята, замърсяването, несигурността на храните и недостига на вода. Ние се ангажираме да възстановим до 2030 г. поне 30% от всички влошени екосистеми и да увеличим усилията си за постигане на неутралност на деградацията на земята. За да постигнем това, ние:

i. Поемаме ангажимент за бързо, пълно и ефективно прилагане на Глобалната рамка за биоразнообразие Кунминг-Монреал (GBF) и насърчавайте другите да направят същото и насърчавайте действия за спиране и обръщане на загубата на биоразнообразие до 2030 г. Ние също така призоваваме за увеличаване на финансовите ресурси от всички източници. За тази цел ние приветстваме неотдавнашното създаване на Глобален рамков фонд за биоразнообразие в рамките на Глобалния екологичен фонд (GEF).

ii. Подкрепете амбицията на Г-20 за намаляване на деградацията на земите с 50% до 2040 г. на доброволна основа, както е поето от Глобалната инициатива за земята на Г-20 (GLI) и обърнете внимание на дискусиите относно пътната карта за изпълнение на Гандинагар и информационната платформа на Гандинагар.

iii. Да се признае, че горите предоставят важни екосистемни услуги, както и за целите на климата, действайки като поглътители на глобално и местно ниво за околната среда, климата и хората. Ние ще увеличим усилията си за защита, опазване и устойчиво управление на горите и борба с обезлесяването, в съответствие с международно договорените срокове, подчертавайки приноса на тези действия за устойчивото развитие и вземайки предвид социалните и икономическите предизвикателства на местните общности и коренното население. В контекста на горите ще избягваме дискриминационни зелени икономически политики, съобразени с правилата на СТО и многостранните споразумения за околната среда. Ние се ангажираме да мобилизираме ново и допълнително финансиране за горите от всички източници, включително концесионно и иновативно финансиране, по-специално за развиващите се страни. Ангажираме се с предотвратяването и смекчаването на горските пожари и възстановяването на деградирали от минното дело земи.

iv. Призовавайте за засилване на глобалното сътрудничество и споделяне на най-добри практики по отношение на водата и приветствайте разискванията на Конференцията на ООН за водата през 2023 г. и диалога на Г-20 относно водата. Използване и запазване на икономиката, базирана на океана 43. Ние се ангажираме да опазваме, защитаваме, възстановяваме и използваме по устойчив начин световния океан, морските екосистеми и очакваме с нетърпение да постигнем напредък и в това отношение да допринесем за Конференцията на ООН за океана през 2025 г. За тази цел ние:

i.Приветстваме Ченайските принципи на високо ниво за устойчива и издръжлива синя/океанска икономика.

ii. Обърнете внимание на приемането на новия международен правно обвързващ инструмент съгласно Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) относно опазването и устойчивото използване на морското биологично разнообразие на зони извън националната юрисдикция (BBNJ) и призовавайте всички страни за неговото ранно влизане влизане в сила и изпълнение.

iii. Подкрепете Комисията за опазване на живите морски ресурси в Антарктика (CCAMLR), в рамките на системата на Договора за Антарктика, за създаване на представителна система от защитени морски зони (MPA) в зоната на Конвенцията CCAMLR въз основа на най-добрите налични научни доказателства.

iv. Потвърждаваме нашия ангажимент за прекратяване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, както и на разрушителните методи за риболов в съответствие с международното право.

v. Подкрепете ролята на диалога Ocean 20 за постигане на напредък за постигане на тази програма.

Край на замърсяването с пластмаса

44. Решени сме да сложим край на пластмасовото замърсяване. В този контекст ние приветстваме резолюцията UNEP/EA.5/Res.14, която създаде Междуправителствен комитет за преговори (INC) за разработване на международен правно обвързващ инструмент относно замърсяването с пластмаси, включително морската среда, с амбицията да завърши своята работа до края на 2024 г. Ние също така ще надграждаме Плана за действие за морските отпадъци на G20, както е изяснено във Визията за синия океан на Осака.

 

Финансиране на градовете на бъдещето

45. Подчертаваме необходимостта от засилено мобилизиране на финанси и ефективно използване на съществуващите ресурси в нашите усилия да направим градовете на утрешния ден приобщаващи, устойчиви и устойчиви. За тази цел ние одобряваме принципите на Г-20 за финансиране на градовете на утрешния ден, които са доброволни и необвързващи по своята същност, и доклада на Г-20/ОИСР за финансиране на градовете на утрешния ден, който предоставя стратегия за финансиране, както и сборник от иновативни градски модели на планиране и финансиране. Насърчаваме заинтересованите страни, включително финансовите институции за развитие и MDB, да проучат потенциала за използване на тези принципи при тяхното планиране и финансиране на градска инфраструктура, където е приложимо, и да споделят опит от ранни пилотни случаи. Отбелязваме напредъка в очертаването на факторите, позволяващи приобщаващите градове. Ние също така отбелязваме персонализираната рамка на G20/ADB за изграждане на капацитет на градската администрация, която да насочва местните власти при оценката и подобряването на цялостния им институционален капацитет за ефективно предоставяне на обществени услуги. Отбелязваме текущото пилотно прилагане на доброволните и необвързващи индикатори за инвестиции в качествена инфраструктура (QII) и очакваме с нетърпение по-нататъшно обсъждане на тяхното прилагане, като се имат предвид обстоятелствата в страната.

Намаляване на риска от бедствия и изграждане на устойчива инфраструктура

46. Тази година председателството на Г-20 катализира усилията за намаляване на риска от бедствия в Г-20 чрез институционализиране на работната група за намаляване на риска от бедствия (DRR), както беше отбелязано с рез. 77/289. Ние потвърждаваме Рамката от Сендай за риска от бедствия

Намаляване (SFDRR) и признаване необходимостта от ускоряване на пълното му прилагане. За тази цел ние:

i.Призоваваме за ускоряване на напредъка по отношение на ранното предупреждение и ранното действие чрез укрепване на националния и местния капацитет, новаторски инструменти за финансиране, инвестиции от частния сектор и споделяне на знания.

ii. Продължете да подкрепяте увеличаването на капацитета на всички страни, включително нововъзникващите икономики, по-специално развиващите се страни, най-слабо развитите страни и SIDS, за насърчаване на устойчивостта на инфраструктурните системи към бедствия и климат. Ние приветстваме Глобалната платформа за DRR и вземаме под внимание инициативи като Коалицията за инфраструктура, устойчива на бедствия (CDRI) в подкрепа на такова сътрудничество и споделяне.

iii. Насърчавайте взаимното изучаване на опит за възстановяване, като прилагате всички принципи на рамката Сендай.

 

Г. Многостранни институции за 21 век Съживяване на мултилатерализма

47. Глобалният ред претърпя драматични промени след Втората световна война поради икономически растеж и просперитет, деколонизация, демографски дивиденти, технологични постижения, появата на нови икономически сили и по-задълбочено международно сътрудничество. Организацията на обединените нации трябва да бъде отзивчива към цялото членство, вярна на своите основополагащи цели и принципи на своя Устав и адаптирана към изпълнението на своя мандат. В този контекст припомняме Декларацията за отбелязване на 75-ата годишнина на Организацията на обединените нации (UNGA 75/1), която потвърди, че нашите предизвикателства са взаимосвързани и могат да бъдат преодоляни само чрез възобновен многостранен подход, реформи и международно сътрудничество. Необходимостта от съживяване на мултилатерализма, за да се отговори адекватно на съвременните глобални предизвикателства на 21-ви век и да се направи глобалното управление по-представително, ефективно, прозрачно и отговорно, беше изразена на множество форуми. В този контекст от съществено значение е по-приобщаващ и възобновен многостранен подход и реформа, насочени към изпълнение на програмата до 2030 г.

Реформиране на международните финансови институции

48. 21-ви век също така изисква международна система за финансиране на развитието, която е подходяща за целта, включително за мащаба на нуждите и дълбочината на сътресенията, пред които са изправени развиващите се страни, по-специално най-бедните и най-уязвимите. Ние работим за предоставяне на по-добри, по-големи и по-ефективни MDBs чрез подобряване на оперативните модели, подобряване на отзивчивостта и достъпността и значително увеличаване на капацитета за финансиране, за да увеличим максимално въздействието върху развитието. По-силните МБР ще бъдат важни за усилията ни да мобилизираме финансиране от всички източници за квантов скок от милиарди до трилиони долари за развитие. Подчертаваме необходимостта от засилване на представителството и гласа на развиващите се страни при вземането на решения в глобалните международни икономически и финансови институции, за да осигурим по-ефективни, надеждни, отговорни и легитимни институции. Международната финансова система трябва да предостави значително повече финансиране, за да помогне на развиващите се страни и EME да се борят с бедността, да се справят с глобалните предизвикателства и да увеличат максимално въздействието върху развитието.

49. Ние оставаме ангажирани с полагането на амбициозни усилия за развитие и укрепване на МБР, за да се справим с глобалните предизвикателства на 21-ви век с постоянен фокус върху посрещането на нуждите от развитие на страните с ниски и средни доходи.

50. Подкрепяме Пътната карта на Г-20 за прилагане на препоръките на Г-20 от независимия преглед на рамките за капиталова адекватност на МБР (CAF) и призоваваме за нейното амбициозно прилагане в рамките на собствените управленски рамки на МБР, като същевременно запазваме тяхната дългосрочна финансова устойчивост, стабилни кредитни рейтинги и статус на предпочитан кредитор. Ние също призоваваме за редовен преглед на напредъка на внедряването на текуща основа, включително чрез ангажиране с MDB, експерти по предмети и акционери. Поздравяваме МБР за техния напредък в изпълнението на препоръките на CAF, особено по отношение на адаптирането на дефинициите за склонност към риск и финансови иновации. Оценяваме продължаващото сътрудничество между MDB за навременното публикуване на данните за глобалните нововъзникващи пазари (GEMs) и пускането на GEMs 2.0 като самостоятелна единица до началото на 2024 г. В бъдеще ние също така насърчаваме MDBs да си сътрудничат в области като хибриден капитал , изискуем капитал и гаранции. Оценяваме засиления диалог между МБР, агенциите за кредитен рейтинг и акционерите и насърчаваме постоянната прозрачност при обмена на информация и рейтинговите методологии. Отбелязваме, че първоначалните мерки на CAF, включително тези, които са в процес на прилагане и разглеждане, потенциално биха могли да осигурят допълнително пространство за кредитиране от приблизително 200 милиарда щатски долара през следващото десетилетие, както е изчислено в пътната карта на G20 CAF. Въпреки че това са окуражаващи първи стъпки, ще трябва да дадем допълнителен тласък за продължаване и допълнителен тласък на прилагането на CAF.

51. Освен това призоваваме МБР да предприемат всеобхватни усилия за развитие на своята визия, структури на стимули, оперативни подходи и финансов капацитет, така че да бъдат по-добре подготвени да увеличат максимално въздействието си при справяне с широк набор от глобални предизвикателства, като същевременно са в съответствие с мандата си и ангажимент за ускоряване на напредъка към целите за устойчиво развитие (ЦУР). Ние приветстваме напредъка на Световната банка по тяхната Пътна карта за развитие и очакваме по-нататъшни стъпки от годишните срещи на МВФ/ГСБ в Маракеш и след това. Признавайки спешната необходимост от укрепване и развитие на екосистемата на MDB за 21-ви век, ние оценяваме усилията на Независимата експертна група на Г-20 за укрепване на MDB при подготовката на том 1 от доклада и очакваме неговото разглеждане във връзка с том 2, очакван през октомври 2023. Вземаме под внимание препоръките на Том 1 и МБР може да изберат да обсъдят тези препоръки като уместни и подходящи, в рамките на своите управленски рамки, своевременно, с оглед на повишаване на ефективността на МБР. Подкрепяме предстоящия Семинар на високо ниво на Г-20, в кулоарите на Четвъртата среща на G20 FMCBG през октомври 2023 г. относно укрепването на финансовия капацитет на МБР. Увеличаването на инвестициите за посрещане на нуждите за развитие и глобалните предизвикателства изисква голям натиск върху инвестициите и в този контекст ние молим МВФ и Световната банка, в координация с други съответни международни институции, да подкрепят усилията за подобряване на мобилизирането на вътрешни ресурси в EMDE. Ние призоваваме МБР също така да привлекат частен капитал чрез иновативни модели на финансиране и нови партньорства, за да увеличат максимално въздействието си върху развитието. Признавайки други многостранни усилия, ние вземаме под внимание срещата на върха за нов глобален финансов пакт.

52. Признавайки императивът за постигане на ЦУР, ние колективно ще мобилизираме повече запаси и концесионно финансиране за повишаване на капацитета на Световната банка да подкрепя страните с ниски и средни доходи, които се нуждаят от помощ за справяне с глобалните предизвикателства, с ясна рамка за разпределяне на оскъдни концесионни ресурси и да предоставя силна подкрепа за най-бедните страни. Ето защо ние проучваме опции, които ще осигурят мощен тласък на свободата на МБВР, ще намалят разходите за инвестиции, насочени към глобалните предизвикателства, и ще увеличат капацитета на прозореца за реакция при кризи на IDA. Очакваме също с нетърпение амбициозно попълване на IDA21, за да увеличим капацитета за финансиране на IDA. Признаваме заключителния доклад относно прегледа на акционерното участие за 2020 г. на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и очакваме с нетърпение прегледа на акционерното участие за 2025 г. 53. Ние потвърждаваме нашия ангажимент за силен, базиран на квоти и адекватно финансиран МВФ в центъра на глобалната мрежа за финансова сигурност. Ние оставаме ангажирани с преразглеждането на адекватността на квотите и ще продължим процеса на реформа на управлението на МВФ в рамките на 16-ия общ преглед на квотите (GRQ), включително нова формула за квоти като ръководство, и ще гарантираме основната роля на квотите в ресурсите на МВФ, за да бъде приключен до 15 декември 2023 г. В този контекст ние подкрепяме най-малко запазването на сегашния ресурсен пакет на МВФ. Ние приветстваме забележителното постижение на глобалната амбиция от 100 милиарда щатски долара доброволни вноски (в СПТ или еквивалент) и 2,6 милиарда щатски долара безвъзмездни средства под формата на обещания за най-нуждаещите се страни и призоваваме за бързо изпълнение на предстоящите обещания. Приветстваме напредъка, постигнат в рамките на Тръста за устойчивост и устойчивост (RST) и Тръста за намаляване на бедността и растеж (PRGT). Призоваваме за по-нататъшни доброволни субсидии и обещания за заеми към PRGT и ще продължим да наблюдаваме ефективността на поддържаните от RST програми. Очакваме с нетърпение предварителния анализ от страна на МВФ на набора от възможности за поставяне на PRGT на устойчива основа с оглед посрещане на нарастващите нужди на страните с ниски доходи през следващите години. Г-20 отново заявява своята постоянна подкрепа за Африка, включително чрез Пакта на Г-20 с Африка. Очакваме с нетърпение по-нататъшен напредък в проучването на жизнеспособни варианти за доброволно насочване на СПТ през MDB, като същевременно зачитаме съответните правни рамки и необходимостта от запазване на характера и статута на СПТ на резервни активи. Очакваме с нетърпение преглед на предпазните споразумения и вземаме под внимание дискусиите, проведени относно политиката на МВФ за допълнителни такси.

 

Управление на уязвимостите на глобалния дълг

54. Ние отново подчертаваме важността на справянето с уязвимостта на дълга в страните с ниски и средни доходи по ефективен, всеобхватен и систематичен начин. Продължаваме да спазваме всички ангажименти, поети в Общата рамка за третиране на дълга извън DSSI, включително тези във втория и последния параграф, както беше договорено на 13 ноември 2020 г., и засилваме прилагането на Общата рамка в предвидим, своевременно, организирано и координирано. За тази цел ние призоваваме за продължаване на дискусията по въпроси, свързани с политиката, свързани с прилагането на Общата рамка за изготвяне на подходящи препоръки. Приветстваме неотдавнашното споразумение между правителството на Замбия и официалния комитет на кредиторите относно третирането на дълга и очакваме с нетърпение бързо решение. Приветстваме сформирането на официален комитет на кредиторите за Гана и очакваме с нетърпение възможно най-скоро споразумение за третиране на дълга. Също така призоваваме за бързо приключване на третирането на дълга на Етиопия. Извън Общата рамка, ние приветстваме всички усилия за навременно разрешаване на дълговата ситуация на Шри Ланка, включително формирането на официален комитет на кредиторите и призоваваме за разрешаване възможно най-скоро.

Ние насърчаваме усилията на участниците в Кръглата маса за глобален държавен дълг (GSDR) за укрепване на комуникацията и насърчаване на общо разбиране между ключовите заинтересовани страни, както в рамките на, така и извън Общата рамка, за улесняване на ефективното третиране на дълга. Приветстваме съвместните усилия на всички заинтересовани страни, включително частни кредитори, да продължат да работят за подобряване на прозрачността на дълга.

Ние отбелязваме резултатите от доброволната инвентаризация на споделянето на данни с международни финансови институции. Ние приветстваме усилията на кредиторите от частния сектор, които вече са предоставили данни към съвместния портал за хранилища на данни на Института за международни финанси (IIF)/ОИСР и продължаваме да насърчаваме други също да допринасят на доброволна основа.

 

Д. Технологична трансформация и цифрова обществена инфраструктура

55. Технологиите могат да позволят бързи трансформации за преодоляване на съществуващите цифрови различия и да ускорят напредъка за приобщаващо и устойчиво развитие. Цифрова публична инфраструктура (DPI), като развиваща се концепция и като набор от споделени цифрови системи, изградени и използвани както от публичния, така и от частния сектор, базирани на сигурна и устойчива инфраструктура и могат да бъдат изградени и на отворени стандарти и спецификации, тъй като софтуерът с отворен код може да даде възможност за предоставяне на услуги в обществен мащаб. В нашите доброволни усилия да направим цифровата обществена инфраструктура оперативно съвместима, ние признаваме важността на свободния поток на данни с доверие и трансгранични потоци от данни, като същевременно спазваме приложимите правни рамки. Ние също така потвърждаваме ролята на Data for Development. Изграждане на цифрова обществена инфраструктура 56. Ние признаваме, че безопасната, сигурна, надеждна, отговорна и приобщаваща цифрова публична инфраструктура, зачитаща правата на човека, личните данни, неприкосновеността на личния живот и правата на интелектуална собственост, може да насърчи устойчивостта и да даде възможност за предоставяне на услуги и иновации. За тази цел ние: аз Приветствайте Рамката на G20 за системи за цифрова публична инфраструктура, доброволна и предложена рамка за разработване, внедряване и управление на DPI. ii. Приветствайте плана на Индия за изграждане и поддържане на Global Digital Public Infrastructure Repository (GDPIR), виртуално хранилище на DPI, доброволно споделено от членовете на G20 и извън тях. iii. Обърнете внимание на предложението на индийското президентство за Алианса за едно бъдеще (OFA), доброволна инициатива, насочена към изграждане на капацитет и предоставяне на техническа помощ и адекватна финансова подкрепа за прилагане на DPI в LMIC. Изграждане на безопасност, сигурност, устойчивост и доверие в цифровата икономика 57. Една благоприятна, приобщаваща, отворена, справедлива, недискриминационна и сигурна цифрова икономика е все по-важна за всички държави и заинтересовани страни, като същевременно се спазват приложимите правни рамки. Ще споделим нашите подходи и добри практики за изграждане на безопасна, сигурна и устойчива цифрова икономика. До тази степен ние:

i. Приветстваме необвързващите Принципи на високо ниво на Г-20 за подпомагане на бизнеса в изграждането на безопасност, сигурност, устойчивост и доверие в цифровата икономика.

ii. Приветствайте комплекта инструменти на G20 за кибер образование и кибер осведоменост на децата и младежите.

 

Крипто-активи: Политика и регулиране

58. Продължаваме да следим отблизо рисковете от бързото развитие в екосистемата на криптоактивите. Ние подкрепяме препоръките на високо ниво на Съвета за финансова стабилност (FSB) за регулиране, надзор и надзор на дейностите и пазарите на криптоактиви и на глобалните споразумения за стейбълкойни. Молим FSB и SSBs да насърчават ефективното и навременно прилагане на тези препоръки по последователен начин в световен мащаб, за да се избегне регулаторен арбитраж. Приветстваме споделения работен план на FSB и SSBs за крипто активи. Ние приветстваме обобщаващия документ на МВФ-FSB, включително пътна карта, която ще подкрепи координирана и всеобхватна политика и регулаторна рамка, като вземе предвид пълния набор от рискове и рискове, специфични за нововъзникващите пазари и развиващите се икономики (EMDE) и текущото глобално прилагане на Стандарти на FATF за справяне с рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма. Нашите финансови министри и управителите на централните банки ще обсъдят напредъка на Пътната карта на срещата си през октомври 2023 г. Ние също така приветстваме доклада на BIS относно крипто екосистемата: ключови елементи и рискове.

 

Цифрова валута на централната банка

59. Ние приветстваме дискусиите относно потенциалните макрофинансови последици, произтичащи от въвеждането и приемането на цифровите валути на централната банка (CBDC), по-специално върху трансграничните плащания, както и върху международната валутна и финансова система. Ние приветстваме доклада на BIS Innovation Hub (BISIH) относно извлечените уроци от CBDC и очакваме с нетърпение доклада на МВФ относно потенциалните макрофинансови последици от широкото приемане на CBDC, за да придвижим дискусията по този въпрос.

 

Насърчаване на цифрови екосистеми

60. Решаваме да внедрим всички налични дигитални инструменти и технологии и не пестим усилия за насърчаване на безопасни и устойчиви цифрови екосистеми и гарантиране, че всеки гражданин на нашата планета е финансово включен. За да подкрепим това, ние:

i. Ангажираöе се да насърчавате отговорно, устойчиво и приобщаващо използване на цифрови технологии от фермерите и екосистема от стартиращи агротехнологични предприятия и ММСП.

ii. Приветствайте създаването на Глобалната инициатива за цифрово здравеопазване (GIDH) в рамките на управлявана от СЗО рамка за изграждане на цялостна цифрова здравна екосистема в съответствие със съответните разпоредби за защита на данните. iii. Ще използва цифровите технологии за защита и популяризиране на културата и културното наследство и ще приеме цифрови рамки за развитието на културни и творчески сектори и индустрии.

 

Използване на изкуствения интелект (AI) отговорно за доброто и за всички

61. Бързият прогрес на AI обещава просперитет и разширяване на глобалната цифрова икономика. Нашето усилие е да използваме AI за общественото благо чрез решаване на предизвикателства по отговорен, приобщаващ и ориентиран към човека начин, като същевременно защитаваме правата и безопасността на хората. За да се осигури отговорно разработване, внедряване и използване на ИИ, трябва да се обърне внимание на защитата на човешките права, прозрачността и обяснимостта, справедливостта, отчетността, регулирането, безопасността, подходящия човешки надзор, етиката, пристрастията, поверителността и защитата на данните. За да отключим пълния потенциал на ИИ, да споделим справедливо ползите от него и да намалим рисковете, ние ще работим заедно за насърчаване на международното сътрудничество и по-нататъшни дискусии относно международното управление на ИИ. За тази цел ние:

i. Потвърждаваме отново нашия ангажимент към Принципите на ИИ на Г-20 (2019) и се стремим да споделяме информация относно подходите за използване на ИИ в подкрепа на решения в цифровата икономика.

ii. Ще следва про-иновационен регулаторен/управленски подход, който максимизира ползите и взема предвид рисковете, свързани с използването на AI.

iii. Ще насърчава отговорен ИИ за постигане на ЦУР.

 

Е. Международно данъчно облагане

62. Ние потвърждаваме нашия ангажимент да продължим сътрудничеството към глобална справедлива, устойчива и модерна международна данъчна система, подходяща за нуждите на 21-ви век. Ние оставаме ангажирани с бързото прилагане на международния данъчен пакет от два стълба. Беше постигнат значителен напредък по първи стълб, включително предоставянето на текст на многостранна конвенция (MLC) и работата по сума Б (рамка за опростено и рационализирано прилагане на принципа на сделката между несвързани лица към основни маркетингови и дистрибуторски дейности в страната) като както и завършването на работата по разработването на Правилото за данъчно облагане (STTR) по Втори стълб.

Призоваваме

Приобщаващата рамка да разреши бързо няколкото висящи проблема, свързани с MLC, с оглед на подготовката на MLC за подписване през втората половина на 2023 г. и завършване на работата по сума B до края на 2023 г.

Приветстваме предприетите стъпки от различни държави за прилагане на Глобалните правила за борба с ерозията на основата (GloBE) като общ подход.

Признаваме необходимостта от координирани усилия за изграждане на капацитет за ефективно прилагане на международния данъчен пакет от два стълба и по-специално приветстваме план за допълнителна подкрепа и техническа помощ за развиващите се страни. Отбелязваме актуализацията за 2023 г. на пътната карта на Г-20/ОИСР за развиващите се страни и международното данъчно облагане.

Призоваваме за бързо внедряване на рамката за отчитане на крипто активи („CARF“) и измененията на CRS. Молим Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели („Глобален форум“) да определи подходящ и координиран график за започване на обмен от съответните юрисдикции, като отбелязваме стремежа на значителен брой от тези юрисдикции да започнат обмен на CARF до 2027 г. и да докладва на бъдещите ни срещи за напредъка на работата си.

Отбелязваме Доклада на ОИСР за подобряване на международната данъчна прозрачност върху недвижимото имущество и Доклада на Глобалния форум за улесняване на използването на обменена на базата на данъчни договори информация за неданъчни цели.

 

Ж. Равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета

63. Г-20 потвърждава отново, че равенството между половете е от основно значение и че инвестирането в овластяването на всички жени и момичета има мултиплициращ ефект при изпълнението на Програмата до 2030 г. Подобряване на икономическото и социалното овластяване

64. Ние насърчаваме воденото от жените развитие и оставаме ангажирани с подобряването на пълноценното, равнопоставено, ефективно и значимо участие на жените като лица, вземащи решения за справяне с глобалните предизвикателства включително и като активни участници във всички сфери на обществото, във всички сектори и на всички нива на икономиката, което е не само от решаващо значение за постигане на равенство между половете, но и за принос към растежа на глобалния БВП. За тази цел ние:

i. Потвърждаваме отново нашия ангажимент за постигане на целта от Бризбейн за намаляване на разликата в участието на работната сила и прилагане на пътната карта на Г-20 към и отвъд целта от Бризбейн „25 до 25“ и изискваме от МОТ и ОИСР да докладват за напредъка ежегодно.

ii. Осигуряване на равен достъп до достъпно, приобщаващо, справедливо, безопасно и качествено образование от ранна детска възраст през висше образование до учене през целия живот и подкрепа за по-голямото записване, участие и лидерство на всички жени и момичета, включително тези с увреждания, в областите на STEM и в нововъзникващите цифрови технологии технологии.

iii. Предприемане на стъпки за насърчаване на пълноценното и смислено участие на жените в един преходен свят на труда чрез осигуряване на приобщаващ достъп до възможности за заетост, с акцент върху премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете и осигуряването на равен достъп на жените до достоен труд и качествени работни места.

iv. Насърчаване на инвестициите в наличността и достъпността на социалната закрила и в достъпна инфраструктура за грижи за справяне с неравностойното разпределение в платените и неплатени грижи и домашен труд и за насърчаване на продължаващото участие на жените в образованието и заетостта.

v. Поемане на ангажимент за премахване на насилието, основано на пола, включително сексуално насилие, тормоз, дискриминация и злоупотреба срещу жени и момичета както онлайн, така и офлайн, и гарантиране на безопасни работни места в това отношение.

vi. Насърчаване на включването на жените в официалната финансова система чрез укрепване на достъпа им до икономически ресурси, особено чрез цифрово финансиране и микрофинансиране.

vii. Премахнете половите стереотипи и пристрастия и променете нормите, нагласите и поведението, които увековечават неравенството между половете.

 

Преодоляване на цифровото разделение между половете

65. Ние се ангажираме да намалим наполовина дигиталната разлика между половете до 2030 г. За тази цел ние ще:

i.Обърнете внимание на свързаните с пола норми и бариери пред достъпността, достъпността, приемането и използването на цифрови технологии.

ii. Насърчаване на регулаторни политически рамки, които позволяват на всички жени и момичета да участват активно във формулирането и прилагането на национални цифрови стратегии, включително повишаване на цифровата грамотност и умения. iii. Идентифицирайте и елиминирайте всички потенциални рискове, с които се сблъскват жените и момичетата от увеличената дигитализация, включително всички форми на онлайн и офлайн злоупотреба, като насърчавате приемането на подходи за безопасност при проектиране в цифровите инструменти и технологии. iv. Насърчаване и прилагане на политики, отчитащи пола, за създаване на благоприятна, приобщаваща и недискриминационна цифрова икономика за ръководени и притежавани от жени предприятия, включително ММСП. v. Насърчавайте и подкрепяйте инициативи чрез идентифициране, финансиране и ускоряване на доказани решения, като по този начин подобрявате поминъка на жените и сигурността на доходите. vi. Добре дошли инициативи в подкрепа на овластяването на жените в цифровата икономика. Стимулиране на приобщаващи пола действия за климата 66. Признавайки непропорционалното въздействие на изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, опустиняването и замърсяването върху всички жени и момичета, ускоряването на действията в областта на климата трябва да има в основата си равенството между половете. За тази цел ние ще:

i.Подкрепяме и увеличаваме участието, партньорството, вземането на решения и лидерството на жените в смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него, както и в стратегиите за намаляване на риска от бедствия и политическите рамки по въпросите на околната среда.

ii. Подкрепете съобразени с пола и устойчиви на околната среда решения, включително решения за вода, канализация и хигиена (WASH), за изграждане на устойчивост срещу въздействието на изменението на климата и влошаването на околната среда.

 

Осигуряване на хранителната сигурност, храненето и благосъстоянието на жените

67. Хранителната сигурност и храненето на жените е крайъгълният камък на индивидуалното развитие и развитието на общността, тъй като полага основата за здравето на жените, както и това на децата, семейството и общото благополучие на общността. За тази цел ние ще:

i. Насърчаваме  инвестициите в приобщаващи, устойчиви и издръжливи селскостопански и хранителни системи. Подкрепете достъпна, достъпна, безопасна и питателна храна и здравословни диети в програмите за училищно хранене. Насърчаване на иновациите за приобщаващи вериги и системи за селскостопанска стойност от и за жени фермери.

ii. Подпомагане на интервенциите в областта на храненето и хранителната система, съобразени с пола и възрастта, чрез използване на иновативни инструменти за финансиране и системи за социална защита за прекратяване на глада и недохранването.

Създаване на работна група за овластяване на жените 68. Съгласни сме да създадем нова работна група за овластяване на жените, за да подкрепим срещата на министрите на жените на Г-20 и очакваме с нетърпение свикването на първата й среща по време на бразилското председателство на Г-20. З. Въпроси на финансовия сектор 69. Ние продължаваме силно да подкрепяме работата на FSB и SSBs за справяне с уязвимостите и повишаване на устойчивостта на небанковото финансово посредничество (NBFI) от системна гледна точка, като същевременно наблюдаваме развиващите се развития в NBFI. Ние приветстваме консултативния доклад на FSB относно ревизиите на препоръките на FSB от 2017 г. за справяне с несъответствието на ликвидността във фондовете от отворен тип и доклада на FSB относно последиците за финансовата стабилност от ливъридж в NBFI и подкрепяме работата за насърчаване на прилагането на предложенията на FSB за фондовете на паричния пазар . Ние приветстваме препоръките на FSB за постигане на по-голямо сближаване в докладването на киберинциденти, актуализации на Cyber Lexicon и Concept Note for Format for Incident Reporting Exchange (FIRE). Очакваме с нетърпение по-нататъшната работа на FSB по FIRE и молим FSB да разработи план за действие с подходящи срокове. Ние приветстваме консултативния доклад на FSB за подобряване на управлението на риска и надзора на трети страни. Очакваме наборът от инструменти да подпомогне усилията за повишаване на оперативната устойчивост на финансовите институции, справяне с предизвикателствата, произтичащи от нарастващата им зависимост от критични доставчици на услуги трети страни, включително BigTechs и FinTechs, както и намаляване на фрагментацията в регулаторните и надзорни подходи между юрисдикциите и в различни области на сектора на финансовите услуги. 70. Потвърждаваме нашия ангажимент за ефективно изпълнение на приоритетните действия за следващата фаза на Пътната карта на Г-20 за подобряване на трансграничните плащания за постигане на глобални цели за по-бързи, по-евтини, по-прозрачни и приобщаващи трансгранични плащания до 2027 г. и приветстваме инициативи, предприети от ССБ и международни организации в тази посока. Приветстваме успешното приключване на G20 TechSprint 2023, съвместна инициатива с BIS Innovation Hub, която ще популяризира иновативни решения, насочени към подобряване на трансграничните плащания.

71. Приветстваме годишния доклад за напредъка на Пътната карта на FSB за справяне с финансовите рискове от изменението на климата. Подкрепяме ревизираните принципи на G20/ОИСР за корпоративно управление с цел укрепване на политиката и регулаторните рамки за корпоративно управление, които подкрепят устойчивостта и достъпа до финансиране от капиталовите пазари, което от своя страна може да допринесе за устойчивостта на по-широката икономика. Потвърждаваме нашия ангажимент да насърчаваме устойчиви капиталови потоци. За тази цел вземаме под внимание доклада на ОИСР „Към организиран зелен преход – инвестиционни изисквания и управление на рисковете за капиталовите потоци“.

 

I. Противодействие на тероризма и прането на пари

72. Ние осъждаме тероризма във всичките му форми и проявления, включително тези, основани на ксенофобия, расизъм и други форми на нетолерантност, или в името на религия или убеждения, като признаваме ангажимента на всички религии към мира. Това представлява една от най-сериозните заплахи за международния мир и сигурност.

73. Решително осъждаме всички терористични актове срещу критична инфраструктура, включително критични енергийни съоръжения, и срещу други уязвими цели. Всички терористични актове са престъпни и неоправдани, независимо от тяхната мотивация, където и когато и от когото и да са извършени. Ефективните мерки за борба с тероризма, подкрепата за жертвите на тероризма и защитата на човешките права не са противоречащи си цели, а взаимно допълващи се и подсилващи се цели. Холистичният подход, основан на международното право, може ефективно да се противопостави на тероризма. Усилията за повишаване на ефективността на международното сътрудничество трябва да бъдат засилени, за да се лиши терористичните групи от убежище, свобода на операции, движение и набиране, както и финансова, материална или политическа подкрепа.

74. Ние също така изразяваме загриженост относно незаконния трафик и отклоняването на малки оръжия и леки въоръжения. Международното сътрудничество между държавите е от решаващо значение за борбата с тези явления, включително контрол върху износа, вноса и проследяването.

75. Ние се ангажираме да подкрепяме нарастващите нужди от ресурси на Специалната група за финансови действия (FATF) и регионалните органи в стила на FATF и насърчаваме другите да направят същото, включително за следващия кръг от взаимни оценки. Ние оставаме ангажирани с навременното и глобално прилагане на ревизираните стандарти на FATF относно прозрачността на действителните собственици на юридически лица и правни договорености, за да затрудним престъпниците да укриват и изпират незаконно придобити печалби. Ние приветстваме текущата работа на FATF за засилване на глобалните усилия за възстановяване на облаги от престъпна дейност, по-специално напредъка, постигнат от FATF към преразглеждане на нейните стандарти за възстановяване на активи и укрепване на глобалните мрежи за възстановяване на активи. Отново подчертаваме колко е важно страните да разработят и прилагат ефективни регулаторни и надзорни рамки за смекчаване на рисковете, свързани с виртуалните активи в съответствие със стандартите на FATF, особено по отношение на финансирането на тероризма, прането на пари и рисковете за финансиране на разпространението. В това отношение ние подкрепяме инициативата на FATF за ускоряване на глобалното прилагане на нейните стандарти, включително „правилото за пътуване“, както и нейната работа по рисковете от нововъзникващи технологии и иновации, включително споразумения за децентрализирано финансиране (DeFi) и транзакции от партньорска мрежа .

 

J. Създаване на по-приобщаващ свят

76. Ние приветстваме Африканския съюз като постоянен член на Г-20 и силно вярваме, че включването на Африканския съюз в Г-20 ще допринесе значително за справяне с глобалните предизвикателства на нашето време. Ние приветстваме усилията на всички членове на Г-20, които проправиха пътя за присъединяването на Африканския съюз като постоянен член по време на председателството на Индия на Г-20. Африка играе важна роля в световната икономика. Ангажираме се да засилим връзките си с Африканския съюз и да го подкрепим за реализиране на стремежите по Дневен ред 2063. Ние също така потвърждаваме силната подкрепа за Африка, включително чрез Пакта на Г-20 с Африка и Инициативата на Г-20 за подкрепа на индустриализацията в Африка и най-слабо развитите страни. Ние подкрепяме по-нататъшното обсъждане на задълбочаването на сътрудничеството между Г-20 и други регионални партньори.

77. Ние потвърждаваме нашия ангажимент да подкрепяме мигрантите, включително работниците мигранти и бежанците, в нашите усилия за постигане на по-приобщаващ свят, в съответствие с националните политики, законодателства и обстоятелства, като гарантираме пълно зачитане на правата на човека и техните основни свободи, независимо от техния мигрантски статус . Ние също така осъзнаваме значението на предотвратяването на незаконните миграционни потоци и контрабандата на мигранти, т.к част от цялостен подход за безопасна, организирана и редовна миграция, като същевременно се отговаря на хуманитарните нужди и основните причини за разселването. Ние подкрепяме укрепването на сътрудничеството между страните на произход, транзит и дестинация. Ще продължим диалога относно миграцията и принудителното разселване по време на бъдещите председателства. 78. Отбелязваме Резолюцията A/RES/77/318 на Общото събрание на ООН, особено нейния ангажимент за насърчаване на зачитането на религиозното и културното многообразие, диалога и толерантността. Ние също така подчертаваме, че свободата на религията или убежденията, свободата на мнение или изразяване, правото на мирни събрания и правото на свобода на сдружаване са взаимозависими, взаимосвързани и взаимно подсилващи се и подчертаваме ролята, която тези права могат да играят в борбата срещу всички форми на нетолерантност и дискриминация, основани на религия или убеждения. В това отношение ние силно осъждаме всички актове на религиозна омраза срещу лица, както и тези от символично естество, без да се засягат вътрешните правни рамки, включително срещу религиозни символи и свещени книги. 79. Ще продължим да интегрираме перспективите на развиващите се страни в дневния ред на Г-20 и оценяваме инициативите на членовете на Г-20 в това отношение.

 

Заключение

80. Благодарим на Индия за успешното домакинство на 18-ата среща на върха на Г-20 в Ню Делхи, за топлото посрещане на делегатите и за ценния й принос за укрепването на Г-20. Оценяваме успешното приключване на различни работни групи и министерски срещи на Г-20 и приветстваме техните резултати, както са приложени. Също така поздравяваме Индия за успешното кацане на Луната на 23 август 2023 г.

81. Отново потвърждаваме ангажимента си към Г-20 като основен форум за глобално икономическо сътрудничество и нейното непрекъснато функциониране в духа на многостранността, въз основа на консенсус, като всички членове участват на равни начала във всички негови събития, включително срещите на върха. Очакваме с нетърпение да се срещнем отново в Бразилия през 2024 г. и в Южна Африка през 2025 г., както и в Съединените щати през 2026 г. в началото на следващия цикъл. Ние приветстваме амбицията на Саудитска Арабия да напредне своя ред за домакинство на председателството на Г-20 през следващия цикъл. Също така очакваме с нетърпение Олимпийските и Параолимпийските игри в Париж през 2024 г. като символ на мира, диалога между нациите и приобщаването, с участието на всички.

82. Благодарим на международните организации за тяхното участие и подкрепа. Благодарим на групите за ангажиране на B20, S20, SAI20, Startup20, T20, U20, W20, Y20, C20, P20 и L20 и инициативите, а именно EMPOWER, изследователска инициатива, среща на лидерите на космическата икономика (SELM), главни научни съветници Кръгла маса (CSAR) и Конференцията за киберсигурност на G20 за техните ценни препоръки.

83. Припомняйки нашите колективни действия за спиране на предишни глобални кризи, ние сме решени да насочим света от настоящите му предизвикателства и да изградим по-безопасно, по-силно, по-устойчиво, приобщаващо и по-здраво бъдеще за нашите хора и планетата.

 

Целият текст в оригинал на английски език можете да проследите на следния адрес:

G20 New Delhi Leaders’ Declaration, New Delhi, India, 9-10 September 2023

https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/document/G20-New-Delhi-Leaders-Declaration.pdf